Menu Zamknij

Okręg nr 1

Stanisław WieczorekStanisław Wieczorek
Okręg nr 1 – Pozycja nr 1
Nazywam się Stanisław Wieczorek. Urodziłem się 11 września 1952 roku Mieszkam w Miasteczku Śląskim. Z wykształcenia jestem ekonomistą – ukończyłem studia na Uniwersytecie Opolski na Wydziale Ekonomiczno-Administracyjnym. Jestem żonaty i mam dwoje dorosłych dzieci. Byłem jednym z inicjatorów przywrócenie praw miejskich Miasteczku Śląskiemu i jako pierwszy Burmistrz po powrocie naszego miasta na administracyjną mapą Polski, tworzyłem struktury organizacyjne urzędu miasta (remont budynku, zatrudnienie kadry urzędniczej oraz wyodrębnienie poszczególnych wydziałów). W 1995 roku nasz Urząd Gminny została wyróżniony jako jedyny w ówczesnym Województwie Katowickim budynek bez barier architektonicznych. Od roku 2014, dzięki Państwa zaufaniu jestem radnym Rady Powiatu Tarnogórskiego. Pełniłem funkcję wice przewodniczącego Rady Powiatu, a od kwietnia 2017 roku nieetatowego członka zarządu powiatu. W wolnych chwilach oddaję się moim pasjom – jazda na rowerze, modelarstwo, pracy przy domu i zabawie z wnukami. Z kolarstwem jest związany mój największy prywatny sukces sportowy – zwycięzca wyścigu rowerowego Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów – Brenna 1998. Startuję w wyborach, ponieważ chciałbym wykorzystać zdobyte wcześniej doświadczenie i umiejętności jako Burmistrz Miasteczka Śląskiego, zastępca Wójta Boronowa i sekretarza tej gminy oraz Członek Zarządu Powiatu, dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego.
 
Jako radny Rady Powiatu będę zabiegał o :
 • poprawę infrastruktury (drogi, chodnik, ścieżki rowerowe),
 • poprawę kondycji powiatowej służby zdrowia,
 • uporządkowanie stanu własnościowego Zalewu Nakło-Chechło, a następnie jego zagospodarowanie
Eugeniusz PtakEugeniusz Ptak
Okręg nr 1 – Pozycja nr 2
Nazywam się Eugeniusz Ptak, mam 52 lata, wykształcenie wyższe inżynierskie uzyskane na Politechnice Częstochowskiej. Pracuję w kancelarii komorniczej przy Sądzie Rejonowym w Lublińcu. Jestem żonaty od 25 lat – żona Joanna, mamy córkę Aleksandrę. Od 20 lat jestem zaangażowany w sprawy społeczne. Działałem na rzecz osób niepełnosprawnych dotkniętych chorobami neurologicznymi i ich rodzin. Byłem współzałożycielem Śląskiego Oddziału Regionalnego Polskiego Towarzystwa Chorób Nerwowo – Mięśniowych, które powstało jesienią 1998 roku. W latach 1998 – 2006 pełniłem funkcję wiceprzewodniczącego Oddziału. Od 2010 roku jestem członkiem Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Dystrophie Musculorum w Nowym Chechle. Byłem przewodniczącym Rady Miejskiej w Kaletach w latach 2010–2014 i 2014-2018. W wolnych chwilach lubię górskie wędrówki, dobrą książkę historyczną i sf. Za swoje duży osiągnięcie uważam prace nad projektem ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, która została uchwalona w kwietniu 2003 roku. W okresie ośmiu lat mojej pracy w samorządzie miejskim, Kalety przeżywały przyspieszony rozwój. Zmienił się wizerunek miasta – Leśny Zakątka Śląska, na gminę mającą perspektywy rozwoju. Kandyduję do Rady Powiatu Tarnogórskiego, ponieważ dostrzegam wciąż nie do końca wykorzystany potencjał naszego powiatu Swoje doświadczenie, w działalności społecznej i samorządowej chcę spożytkować pracując dla dobra mieszkańców ziemi tarnogórskiej.
 
Program wyborczy – najważniejsze zadania:
 • instytucje powiatu przyjazne, otwarte na potrzeby osób niepełnosprawnych i seniorów;
 • remonty dróg powiatowych w moim mieście – droga Kalety – Koszęcin, Kalety – Mikołeska – Boruszowice. Remont i wymiana kanalizacji deszczowej na ulicach będących drogami powiatowymi (ul. Fabryczna, Drozdka, 1 Maja). Pilny i szybki remont mostu na Małej Panwi, w centrum Kalet i w ciągu ulicy Stawowej w Zielonej;
 • doprowadzenie do zmiany sposobu zarządzania drogami powiatowymi i mostami by remonty były przeprowadzane planowo, zapobiegawczo a nie wtedy, gdy grozi katastrofa budowlana;
 • współpraca gmin powiatu w projektowaniu i realizacji najważniejszych inwestycji w ramach Metropolii Śląsko Zagłębiowskiej. By komunikacja miejska obejmowała Kalety, a przyszła kolej metropolitalna obejmowała m. in. Kalety i Miasteczko Śl.;
 • zapewnienie wystarczających wydatków na remonty powiatowych placówek oświatowych i na funkcjonowanie Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego;
 • wspieranie przedsiębiorców działających na terenie naszego powiatu i potencjalnych inwestorów, by zapewnić wzrost wpływów do budżetu powiatu.
Łukasz ZiobŁukasz Ziob
Okręg nr 1 – Pozycja nr 3
Nazywam się Łukasz Ziob, mam 37 lat i od urodzenia jestem mieszkańcem powiatu tarnogórskiego. W 2006 roku ukończyłem studia wyższe na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, uzyskując tytuł magistra inżyniera elektrotechnika, natomiast w 2015 roku na tej samej uczelni uzyskałem tytuł inżyniera mechaniki i budowy maszyn na Wydziale Mechanicznym Technologicznym. Od 2008 r. jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych w tarnogórskim „Mechaniku”. Wraz z żoną wychowuję dwóch synów – Mikołaja i Tymoteusza. Interesuję się literaturą, a także piłką nożną. Lubię też gotować i majsterkować. Od 12 lat jestem związany z samorządem. W latach 2006 – 2014 sprawowałem funkcję radnego w gminie Tworóg. W mijającej kadencji pełniłem rolę przewodniczącego Rady Gminy Tworóg, natomiast od początku roku 2018 pracuję jako zastępca wójta w gminie Tworóg. Tak jak Państwo, uczestniczę w codziennym życiu naszego powiatu, dlatego doskonale znam problemy, które obejmują niemal wszystkie płaszczyzny jego funkcjonowania. Wierzę, że dzięki kompetencjom i merytorycznemu przygotowaniu do realizacji zadań samorządowych, a w szczególności przy Państwa wsparciu, uda mi się zmieniać naszą Małą Ojczyznę pod względem gospodarczym, społecznym i naukowym, tak aby wszystkim żyło się przyjemniej i bezpieczniej. Jestem pracowity i ambitny, natomiast z domu rodzinnego wyniosłem, że najważniejszy jest człowiek, dlatego jestem przekonany, że wybór mojej osoby na radnego będzie gwarancją rzetelnej i uczciwej pracy na rzecz dalszego rozwoju naszego regionu.
 
Stawiam sobie za cel:
 • poprawę infrastruktury drogowej i wynikającej z niej płynności ruchu,
 • podejmowanie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy powiatu, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 • wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu tworzenie nowych i utrzymanie istniejących miejsc pracy,
 • diagnozę potrzeb szkół ponadpodstawowych, szczególnie w zakresie szkolnictwa zawodowego, tak by ich absolwenci spełniali oczekiwania dzisiejszych pracodawców,
 • rozpoznanie problemów związanych z funkcjonowaniem szpitala powiatowego, tak by placówka mogła działać, skupiając się jedynie na leczeniu pacjentów,
 • popularyzację turystyki rekreacyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych,
 • promocję turystyczną powiatu, jako miejsca aktywnego wypoczynku.
Maria ŁukoszekMaria Łukoszek
Okręg nr 1 – Pozycja nr 4
Nazywam się Maria Łukoszek, mieszkam w Tworogu. Posiadam wykształcenie wyższe – magister historii. W latach 1974 – 1987 pracowałam, jako nauczycielka w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych w Tarnowskich Górach. W latach 1987 – 2006 byłam zatrudniona w Sądzie Rodzinnym w Tarnowskich Górach, jako kurator zawodowy ds. rodzinnych i nieletnich. W latach 2006 – 2012 wykonywałam obowiązki kuratora społecznego ds. rodzinnych i nieletnich. Dzisiaj jestem już na emeryturze. Od wielu lat zaangażowana jestem w życie naszej lokalnej społeczności. Byłam radną w Gminie Tworóg . W trakcie trzech kadencji, w latach 1990 – 1994, 2006 –2010 oraz 2010 – 2014, pełniłam funkcję przewodniczącej Rady Gminy Tworóg.
Jestem zamężna. Mam dwie dorosłe córki. Interesuje mnie literatura psychologiczna oraz powieści kryminalne. Lubię podróżować.
Podjęłam decyzję o kandydowaniu, gdyż interesują mnie problemy społeczne. Chciałabym moją wiedzą i doświadczeniem służyć ich rozwiązywaniu.
 

Będąc radną powiatową zamierzam wspierać i podejmować działania w zakresie:

 • polityki prorodzinnej,
 • poprawy sytuacji osób starszych, poprzez zapewnienie lepszej specjalistycznej opieki medycznej, utworzenie interwencyjnego domu seniora,
 • ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie akcji informacyjnej o zagrożeniach zdrowia psychicznego powodowanych uzależnieniem od internetu, gier komputerowych, środków odurzających itp. oraz utworzenia jednej powiatowej placówki pomocy psychologicznej, psychiatrycznej oraz psychoterapeutycznej,
 • pomocy osobom niepełnosprawnym, wykluczonym oraz żyjącym w biedzie.
 • modernizacji i rozwoju Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. B. Hagera
 • remontów i doposażenia powiatowych szkół średnich oraz dopasowania profilu nauczania do potrzeb lokalnego rynku pracy
 • wzmocnienia współpracy Starostwa Powiatowego z Gminami
Ewelina RutkowskaEwelina Rutkowska
Okręg nr 1 – Pozycja nr 5
Nazywam się Ewelina Rutkowska. Mam 35 lat. Mieszkam w Potępie.Posiadam wykształcenie wyższe magisterskie. Ukończyłam Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Katowicach. Ponadto podnoszę swoje kwalifikacje, kończąc studia podyplomowe w zakresie: Logopedii szkolnej i przedszkolnej oraz Zarządzanie w oświecie – Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu. Od 2008 roku pracuję w przedszkolu na stanowisku nauczyciel wychowania przedszkolnego. Od 12 lat jestem żoną Aleksandra. Mamy dwoje dzieci – Mateusz i Jan. W wolnych chwilach lubię poczytać dobrą książkę dla kobiet. Jestem osobą dobrze zorganizowaną.Chciałabym wspierać rodziny wielodzietne oraz matki samotnie wychowujące, a także aktywnie działać na rzecz poprawy bytu mieszkańców najbardziej potrzebujących.
Mój program wyborczy:
 • zdobywanie funduszy na dopłaty do wypoczynku letniego I zimowego dla dzieci i młodzieży z całego powiatu tarnogórskiego;
 • opieka i pomoc dla dzieci z rodzin wielodzietnych oraz zagrożonym bezrobociem;
 • pomaganie mieszkańcom w rozwiązywaniu problemów;
 • działania na rzecz tarnogórskiej oświaty;
 • poprawa infrastruktury edukacyjnej I sportowej oraz rozwój turystyki;
 • poprawa i rozwój infrastruktury drogowej oraz inwestycje w bezpieczeństwo;
 • pozyskiwanie i wykorzystywanie środków unijnych dla dalszego rozwoju powiatu tarnogórskiego;
 • wspieranie rozwoju działalności gospodarczej w powiecie I gminie dla nowych firm.
Joanna PiecuchJoanna Piecuch
Okręg nr 1 – Pozycja nr 6
Nazywam się Joanna Piecuch. Urodziłam się 2 maja 1976 r. w Tarnowskich Górach. Jestem mieszkanką Miasteczka Śląskiego. Ukończyłam studia magisterskie na Politechnice Częstochowskiej, na kierunku Zarządzanie i Marketing. Obecnie prowadzę własną działalność gospodarczą. Wraz z mężem wychowujemy dziewięcioletnią córkę. Od lat interesuję mnie florystyka i bukieciarstwo oraz podróże. Od wielu lat angażuję się w życie społeczne naszego miasta. Od dwóch kadencji dzięki poparciu mieszkańców, jestem członkiem Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim. W Radzie Miejskiej pełnię funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Rozwoju i Porządku Publicznego. Chcę kontynuować zapoczątkowane osiem lat temu pozytywne działania zmierzające do zmiany wizerunku naszego regionu. Do startu w wyborach skłoniła mnie chęć pomocy naszemu społeczeństwu i dokonania zmian na lepsze. W Radzie Powiatu Tarnogórskiego pragnę być reprezentantem zwykłych mieszkańców, sąsiadów, znajomych i przyjaciół – tych którzy najbardziej potrzebują wiarygodnych i rzetelnych informacji o sytuacji naszego Powiatu. Kandyduję, ponieważ chcę by żyło nam się lepiej, by nasze dzieci cieszyły się zabawą, by Nasz Powiat był czysty i piękny. Zapraszam wszystkich do współpracy, bo mamy jeszcze wiele do zrobienia.
 
Najważniejsze zadnia, które zamierzam zrealizować to:
 • Poprawa stanu dróg powiatowych i zwiększenie bezpieczeństwa na ważnych traktach komunikacyjnych,
 • Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej przy powiatowych placówkach oświaty,
 • Działania zmniejszające poziom bezrobocia, zwłaszcza wśród młodych mieszkańców naszego Powiatu,
 • Pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym,
 • Efektywne pozyskiwanie środków z Funduszy Unii Europejskiej dla planowanych na terenie powiatu projektów inwestycyjnych,
 • Wspieranie inicjatyw społecznych oraz ścisła współpraca ze Stowarzyszeniami i Klubami działającymi na terenie powiatu,
 • Dokończenie już rozpoczętych inwestycji, by nie zmarnować pieniędzy podatników,
 • Rzetelne zarządzanie budżetem powiatu,
 • Rozbudowa monitoringu miejskiego, budowa chodników, ścieżek rowerowych, zwiększenie ilości miejsc parkingowych.
Andrzej MazurAndrzej Mazur
Okręg nr 1 – Pozycja nr 7
Nazywam się Andrzej Mazur. Urodziłem się 17.09.1959 r. Mieszkam w Kaletach Jędrysku. Z wykształcenia jestem technikiem mechanikiem, pracowałem jako sztygar w kopalni. Obecnie jestem na emeryturze. Jestem żonaty, wraz z żoną wychowaliśmy trzech synów. Interesuję się nowinkami technicznymi. W wolnych chwilach lubię rozwiązywać krzyżówki. Od lat angażuję się w życie społeczne naszej lokalnej społeczności. Dwukrotnie byłem radny Rady Miasta Kalety. W kadencji 2006-2010 pełniłem funkcję Przewodniczącego Komisji Budżetowej Kandyduję ponieważ chcę aby Nasze Miasto, Powiat, Nasz śląski Region były obszarem, w którym nasze dzieci i przyszłe pokolenia żyły w poczuciu bezpieczeństwa i dumy że są mieszkańcami Naszego Powiatu. Zawsze czułem potrzebę udzielania się i pracy na rzecz lokalnej społeczności. A teraz chciałbym ten zakres poszerzyć na obszar całego powiatu.

Mój program:
 • pozyskiwanie środków na remonty i rozwój infrastruktury, która leży w gestii powiatu
 • promowanie miasta Kalety jako Leśnego Zakątka Śląska
 • modernizacja i remonty dróg powiatowych
 • poprawa komunikacji publicznej między gminami powiatu
 • zabieganie o realizację ważnych z punktu widzenia powiatu inwestycji – modernizacja linii kolejowej oraz budowa drogi ekspresowej
 • modernizacja placówek oświatowych oraz rozbudowa przyszkolnej infrastruktury sportowej
 • wsparcie dla modernizacji Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. B. Hagera
 • wzmacnianie współpracy między Gminami i Powiatem w kluczowych kwestiach tj. inwestycje i utrzymanie dróg, edukacja
 • wsparcie organizacji pozarządowych, które przygotowują ciekawą ofertę dla mieszkańców powiatu
 • promocja najciekawszych walorów turystycznych naszego powiatu