Menu Zamknij

Okręg nr 2

Krystyna KosmalaKrystyna Kosmala
Okręg nr 2 – Pozycja nr 1
Urodziłam się i mieszkam w Tąpkowicach w Gminie Ożarowice. Mam wyższe wykształcenie. Jestem absolwentką dwóch krakowskich uczelni: Akademii Górniczo-Hutniczej (Wydział Zarządzania) oraz Akademii Rolniczej. Od ponad 30 lat jestem związana zawodowo z administracją publiczną szczebla gminnego – jako pracownik Urzędu Gminy Ożarowice (Sekretarz Gminy) i Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach (Pełnomocnik Burmistrza Miasta) oraz powiatowego – jako członek Zarządu Powiatu Tarnogórskiego, w latach 2006-2010 a obecnie Starosta Tarnogórski. Od wielu lat udzielam się społecznie. Byłam i jestem radną: Rady Gminy Ożarowice (1990-1998), Rady Powiatu Tarnogórskiego (1998-2006 i 2010-2018), a w latach 1990-1994 byłam delegatem Gminy Ożarowice do ówcześnie działającego Sejmiku Województwa Katowickiego. Jako radna powiatowa pełniąca obecnie funkcję Starosty Tarnogórskiego do najważniejszych osobistych osiągnięć w kadencji 2014-2018 zaliczam:
 • nawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy Powiatem i wszystkimi Gminami wchodzącymi w jego skład
 • pozyskanie od Gmin około 3 mln złotych pomocy finansowej na poprawę stanu dróg powiatowych w latach 2017-2018
 • zwiększenie do 400 tys. złotych kwoty przeznaczonej w roku 2019 na realizację zadań zgłaszanych przez mieszkańców w ramach tzw. budżetu obywatelskiego,
W przypadku wyboru na nową kadencję będę kontynuowała działania na rzecz rozwoju zarówno Gminy Ożarowice jak i całego Powiatu Tarnogórskiego. Za najistotniejsze do zrealizowania uznaję zadania poprawiające bezpieczeństwo mieszkańców i im poświęcę szczególną uwagę. Są to:
 • budowa nowego bloku operacyjnego oraz centralnej sterylizatorni w Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym,
 • modernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym placówek oświatowych i domów pomocy społecznej i ich dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • budowa drogi powiatowej Brynica-Przysieki-Zendek,
 • budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z remontem nawierzchni ul. Sobieskiego w Tąpkowicach i ul. Wyzwolenia w Ossach. Jednocześnie będę konsekwentnie dążyć do:
 • dalszego usprawniania obsługi mieszkańców przez urzędy administracji samorządowej,
 • budowania dobrego wizerunku nowoczesnego powiatu na miarę XXI wieku,
Błażej LubosBłażej Lubos
Okręg nr 2 – Pozycja nr 2

Nazywam się Błażej Lubos. Mam 34 lata. Rodzinę tworzę wraz z żoną Katarzyną, córką Nadią i synem Cezarym. Od urodzenia jestem mieszkańcem gminy Świerklaniec, natomiast od 12 lat pracuję w Ożarowicach, dlatego te właśnie Gminy są mi najbliższe. Nie należy do żadnej partii politycznej. Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach na kierunku wychowanie fizyczne oraz podyplomowych studiów na kierunku menedżer sportu, realizowanych przez Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie. Obecnie pracuje jako nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Ożarowicach oraz trener piłki nożnej i koszykówki. Jest również wychowawcą i posiada stopień nauczyciela dyplomowanego. Prowadzi wiele zajęć rekreacyjno – sportowych dla dzieci i młodzieży z całego regionu. Pomysłodawca i organizator cyklicznych turniejów koszykówki Silesia Basket Cup Orzech – Ożarowice oraz piłki nożnej. Organizator wielu rodzinnych festynów sportowych, obozów treningowych i pokazów piłki nożnej dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych. Mimo młodego wieku cieszy się dużym autorytetem wśród swoich wychowanków oraz ich rodziców.

Obok pracy zawodowej znajduje czas i energię na działalność społeczną w lokalnym środowisku. Wyrazem tego m.in. było sprawowanie przez trzy lata funkcji Wiceprezesa Zarządu Klubu Sportowego Sokół Orzech. Współpracuje również z lokalnymi klubami sportowymi, ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Kultury i Tradycji Śląskiej. Chęć pracy społecznej realizował również uczestnicząc – z wyboru Zebrania Wiejskiego – w radzie sołeckiej sołectwa Orzech. Od czterech lat reprezentuje wyborców w Radzie Gminy Świerklaniec uczestnicząc w pracach rady oraz komisji. Pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Świerklaniec.

Mój program:

W swoich działaniach na najbliższe lata skupić się chce na sferze socjalnej należącej do zadań rady powiatu. Szczególną uwagę poświęci kulturze, poprawie warunków nauczania w powiatowych placówkach oświatowych. Bliskie będą mu zagadnienia rozwoju sportu dla dzieci i młodzieży. Duże znaczenie przykładać będzie do tematów ochrony środowiska, infrastruktury drogowej i warunków codziennego życia mieszkańców powiatu tarnogórskiego, a głównie gmin Świerklaniec i Ożarowice.ę

Gerard NickielGerard Nickel
Okręg nr 2 – Pozycja nr 3
Nazywam się Gerard Nickel. Od urodzenia mieszkam w Nakle Śląskim. Ukończyłem studia z zakresu inżynierii bezpieczeństwa pracy, inżynierii bezpieczeństwa pożarowego oraz studia pedagogiczne. Już od najmłodszych lat byłem zafascynowany służbą w strukturach Straży Pożarnych. W wieku 15 lat wstąpiłem w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakle Śląskim, gdzie pełnię służbę po dzień dzisiejszy piastując obecnie funkcję Prezesa OSP. Również i moje życie zawodowe związałem z pożarnictwem. Przez 28 lat pełniłem służbę zawodową w Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach. W trakcie służby uczestniczyłem m.in. w ugaszeniu największego w historii pożaru obszarów leśnych w okolicach Kuźni Raciborskiej w roku 1991, za co otrzymałem Złoty Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa Brałem również udział w akcji udzielania pomocy poszkodowanym w powodzi stulecia mieszkańcom Raciborza w roku 1997, za co otrzymałem od Prezydenta RP Brązowy Krzyż Zasługi. W tym roku w stopniu starszego kapitana przeszedłem w stan spoczynku.
Ponadto od lat interesuję się historią naszego regionu i to tej pasji poświęcam wiele czasu. Ta pasja spowodowała, że stałem się współinicjatorem powołania do życia Stowarzyszenia Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga. Jestem również mocno wiązany z działalnością Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” wchodząc w skład Rady LGD, gdzie mogę w sposób szczególny podejmować działania w zakresie wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, w tym uczestniczyć w zadaniach z zakresu aktywnego udziału ludności naszego regionu w procesie upowszechnianie i wymiana informacji historyczno-kulturowych.
Kandyduję, ponieważ pragnę, by w naszym powiecie żyło się bezpiecznie, a jego mieszkańcy byli świadomi dziedzictwa swoich przodków, którzy to miejsce zamieszkiwali.

Program wyborczy:

 • poprawa bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu tarnogórskiego – wsparcie w tym zakresie działań Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu tarnogórskiego oraz działających na terenie powiatu ogniw Związku OSP RP;
 • wsparcie działań organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu upowszechniania wiedzy o kulturze, tradycjach i historii miejscowości znajdujących się obecnie na terenie powiatu tarnogórskiego oraz zadań z zakresu propagowania idei patriotycznych i pielęgnowania tradycji historycznych naszego regionu;
 • poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez modernizacje istniejącej infrastruktury drogowej z naciskiem na bezpieczeństwo pieszych na skrzyżowaniach.
 • zainicjowanie budowy podziemnego przejścia dla pieszych prowadzącego od Hali Targowej w Tarnowskich Górach w kierunku Dworca Autobusowego
Marek MiśMarek Miś
Okręg nr 2 – Pozycja nr 4
Nazywam się Marek Miś. Mam 49 lat. Od urodzenia mieszkam w Nakle Śląskim. Ukończyłem Akademię Muzyczną w Katowicach, Wydział Instrumentalny, specjalizacja klarnet. Na co dzień pracuje w Filharmonii Śląskiej w Katowicach oraz Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej w Bytomiu. Mam żonę i trójkę dzieci. Wszyscy jesteśmy mocno związani z lokalną społecznością. Moja rodzina jest rodziną muzykującą. Wszyscy grają na instrumentach. Jest to nasza pasja, która daje nam wiele przyjemności. Osobiście jestem dyrygentem Tarnogórskiej Orkiestry Dętej. Jestem również zaangażowany w życie społeczne naszej Gminy. Od trzech kadencji pracuję w Radzie Gminy Świerklaniec. W obecnej kadencji jestem Przewodniczącym Komisji Kultury, Oświaty, Opieki Społecznej, Zdrowia i Promocji, a także pracuję w Komisji Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska. Kandyduję w wyborach, bo chcę, aby nasz powiat był miejscem przyjaznym, atrakcyjnym, dającym perspektywy dla jego mieszkańców, a mieszkającym w nim dzieci i młodzieży szanse rozwoju. Receptą na taką sytuację jest edukacja na wysokim poziomie oraz aktywne działania na rzecz wspierania przedsiębiorczości. Ważnym elementem dla mnnie jest dobra opieka zdrowotna dla mieszkańców naszego powiatu.
W Radzie Powiatu pragnę zabiegać o:
 • rozwój oświaty, w tym zwłaszcza o dostosowanie profilu nauczania do potrzeb rynku pracy, tak aby dzieci i młodzież miały szansę na dobry start w życiu,
 • remonty, termomodernizację i doposażenie placówek oświatowych
 • modernizację i rozwój Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego w Tarnowskich Górach
 • poprawę jakości dróg powiatowych
 • realizację budowy drogi ekspresowej S-11 do skrzyżowania z autostradą A 1 w Piekarach Śląskich, tak aby wyprowadzić ruch tranzytowy z centrum Nakła Śląskiego
 • wspieranie działających w naszym powiecie stowarzyszeń i fundacji zajmujących się zwłaszcza kulturą i sportem, poprzez współfinansowanie przez powiat realizowanych przez nie zajęć zwłaszcza dla dzieci, młodzieży i seniorów,
 • wsparcie przez powiat osób niepełnosprawnych
 • aktywne działania powiatu i Powiatowego Urzędu Pracy w dziedzinie wspierania rozwoju firm i zwiększania zatrudnienia,
Jolanta HoppeJolanta Hoppe
Okręg nr 2 – Pozycja nr 5
Nazywam się Jolanta Hoppe. Ze śląską ziemią jestem związana od pokoleń, a obecnie mieszkam w sołectwie Orzech. Od 29 lat jestem szczęśliwą żoną Wojciecha oraz dumną mamą 24-letniej córki Viktorii. Posiadam wykształcenie wyższe. Ukończyłam Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową w Katowicach, na kierunku administracja o specjalności administracja samorządowa. Studia magisterskie kontynuowałam na tej samej uczelni na kierunku zarządzanie w specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi. Od prawie 30 lat jestem czynna zawodowo, zawsze będąc związana z administracją. Obecnie pracuję jako pracownik samorządowy na stanowisku kierownika działu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Stale podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i kursach zawodowych z zakresu umiejętności miękkich w zarządzaniu, gospodarowaniu nieruchomościami, a także zarządzaniu finansami oraz zamówieniami publicznymi. Od wielu lat angażuję się również w pracę społeczną. Zajmowałam się współorganizacją festynów dla społeczności z uboższych dzielnic oraz przy współudziale policji i straży pożarnej licznych festynów z okazji „Dnia dziecka”, „Bezpiecznych wakacji”. Ponadto angażowałam się, we współpracę z Oddziałem Klinicznym Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, w doposażeniu pokoju terapii muzykalnej dla pacjentek po trudnych zabiegach ginekologiczno – położniczych. Zawodowo koordynuję liczne przedsięwzięcia mające na celu tworzenie i utrzymanie punktów pomocy dla seniorów, dzieci i młodzieży oraz osób potrzebujących. Kandydując do Rady Powiatu Tarnogórskiego będę mogła wykorzystać mój ogromny potencjał i wrażliwość na ludzką krzywdę. Dla mnie zawsze będzie liczył się CZŁOWIEK.
Mój program:
 • Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu w zakresie zwiększenia ilości patroli policyjnych i działalności dzielnicowego, bezpieczeństwa dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych na drogach, a także zintensyfikowania oświetlenia i oznaczenia dróg.
 • Rozbudowa infrastruktury pieszo-rowerowej oraz dążenie do poprawy nawierzchni dróg
 • Stworzenie warunków na powstanie Powiatu przyjaznego seniorom.
 • Pomoc w tworzeniu lokalnych klubów dla dzieci i młodzieży, w tym świetlic środowiskowych oraz klubów integracyjnych, działających przez cały rok kalendarzowy.
 • Współpraca z Zarządem województwa śląskiego w zakresie pozyskanie środków z funduszy Unii Europejskiej i innych programów w celu utworzenia nowoczesnego centrum przesiadkowego w Świerklańcu.
 • Realizacja planów termomodernizacji placówek publicznych, a w szczególności oświatowo-kulturalnych.
 • Utrzymanie dobrej współpracy z gminami w celu realizacji zadań wspólnych.