Menu Zamknij

Okręg nr 3

Piotr Skrabaczewski
Okręg nr 3 – Pozycja nr 1
Nazywam się Piotr Skrabaczewski. Wykształcenie wyższe zdobyłem na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje. Ukończyłem intensywny trening menadżerski, a następnie studia MBA, potem studia podyplomowe z wyceny nieruchomości. Znam angielski i niemiecki. Posiadam ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie menadżerskie, które zdobyłem w tarnogórskich firmach takich jak TAGOR (stanowiska zastępcy dyrektora ds. ekonomiczno-handlowych, p.o. Dyrektora Fabryki) i ZACh „Chemet” Spółka Akcyjna(zastępca dyrektora do spraw ekonomicznych, a następnie zastępcą dyrektora ds. marketingu i rozwoju firmy, członek zarządu spółki). Posiadam również doświadczenie w prowadzeniu własnej firmy. Od dwunastu lat jestem zastępcą Burmistrza Tarnowskich Gór ds. gospodarczych.
Nadzoruję w Urzędzie Miejskim kwestie związane z inwestycjami i remontami, architekturą, nieruchomościami i planowaniem przestrzennym, a także utrzymanie miasta: czystość, drogi gminne, komunikacja, zasoby komunalne. Jako przedstawiciel Urzędu Miejskiego brałem czynny udział w działaniach zmierzających do uzyskania wpisu na listę UNESCO. Koordynuję współpracę wydziałów urzędu oraz jednostek organizacyjnych oraz prace nad Budżetem i Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta. W ostatnich latach zrealizowaliśmy budżet inwestycyjny o wartości ponad 400 mln zł. Efektem jest nowa oczyszczalnia ścieków wraz z siecią kanalizacyjną, nowe nawierzchnie dróg i chodników, odnowienie starówki, remont obiektów kulturalnych, nowoczesne boiska przyszkolne i hala sportowa, nowy dworzec autobusowy wraz nowoczesnymi autobusami. Dzięki skutecznemu pozyskiwaniu środków europejskich Tarnowskie Góry dokonały znaczącego skoku cywilizacyjnego. Uzyskały wpis na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Kandyduję do rady miejskiej, aby dobre praktyki zastosowane w mieście do tej pory, wzmocnić, uzupełnić o nowe szanse i możliwości. Przed nami bardzo ważne pięć lat. Sprawna realizacja przygotowanych już projektów unijnych w wielu dziedzinach rozwoju gminy ma szanse na trwałe zmienić oblicze Tarnowskich Gór. Najważniejsze z tych projektów to: budowa centrum przesiadkowego z siecia dróg rowerowych i wykonaniem tunelu pieszo-rowerowego pod wiaduktem na ul. Częstochowskiej, uzbrojenie terenów pod budowę nowych przedsiębiorstw, rewitalizacja centrum miasta, budowa centrum usług senioralnych, rewitalizacja parku miejskiego i starówki. Powstanie Metropolii Silesia otwiera nowy rozdział w rozwoju komunikacji w naszym regionie. Musimy jednak przypilnować naszych interesów, aby nasze komunikacyjne połączenie z Centrum regionu działało sprawniej, a nasi mieszkańcy częściej wybierali środki komunikacji publicznej.

Mój program dla Miasta to konsekwentna realizacja przyjętej i realizowanej, a stale wzbogacanej o nowe elementy Strategii Rozwoju Tarnowskich Gór :
 1. Systematyczna praca nad poprawą jakości życia w mieście poprzez min:
  • budowę infrastruktury: drogi, chodniki, kanalizacja, oświetlenia,
  • budowa parkingów przy Hali Targowej, os. Jana Słoneczników, Szopena,
  • budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej,
  • remonty i modernizację obiektów oświatowych (żłobki, przedszkola, szkoły),
  • budowę centrum przesiadkowego z systemem dróg rowerowych i tzw. rowerem miejskim,
  • rozwój ciepła z sieci (systemowego) oraz kontynuacja Programów Ograniczenia Niskiej Emisji,
  • budowa Centrum Usług Senioralnych itd,
  • rewitalizacja budynków komunalnych-termo, CO, zagospodarowanie terenów,
 2. Wsparcie gospodarki
  • przygotowanie ok. 50 hektarów terenów pod przemysł,
  • przedłużenie zwolnień w podatku od nieruchomości dla firm tworzących nowe miejsca pracy,
  • współpraca z Izba Przemysłowo Handlową, Stowarzyszeniem Kupców, Cechem Rzemiosł i innymi organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców,
  • promowanie miasta jako przyjaznego dla przedsiębiorców.
 3. Promocja Miasta jako dobrego miejsca do zamieszkania, inwestowania, odwiedzenia:
  • stworzenie Tarnogórskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej „TGLOT”, wykorzystanie efektu UNESCO,
  • organizowanie imprez wpisanych już na stałe do kalendarza: jarmark świąteczny, wielkanocny, śniadanie na polanie, pchli targ, półmaraton, Gwarki z rozmachem, otwarcie na nowe inicjatywy kulturalne,
  • nieustanny rozwój miejskich instytucji kultury i ich wzajemnej współpracy,
  • opracowanie Zintegrowanego Systemu Wizualizacji i Informacji Miejskiej
  • przygotowanie koncepcji wykorzystania terenu Tarmilo na obiekt nowej siedziby Muzeum oraz Sali Koncertowej na miarę ambicji tarnogórzan.
 4. Aktywna współpraca z podmiotami zewnętrznymi, a w szczególności:
  • dofinansowanie Aqua Parku-wodny plac zabaw, plaża zewnętrzna, nowa siłowni,
  • Powiatem tarnogórskim-wsparcie w zakresie remontów dróg i chodników, modernizacji skrzyżowań, oświetleni przejść dla pieszych,
  • Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią: transport publiczny, rower miejski, drogi rowerowe itd.,
  • Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie modernizacji skrzyżowań na obwodnicy tarnowskich Gór
  • Województwem Śląskim i Subregionem Centralnym w zakresie środków unijnych.
Strategia dla Tarnowskich Gór:
„Rozwój zrównoważony, wieloaspektowy-nie niszczący unikalnych wartości miasta-historyczno-przyrodniczych-wypracowany przy współudziale mieszkańców”

Moja dewiza to:
profesjonalizm-praca-spokój-konsekwencja w działaniu.
Franciszek Nowak
Okręg nr 3 – Pozycja nr 2
Nazywam się Franciszek Nowak, mam 60 lat i od urodzenia mieszkam w Tarnowskich Górach. Żonaty – żona Urszula, szczęśliwy dziadek Mateusza, Adama i Jakuba. Pasjonuje mnie muzyka dęta, klasyczna, chóralna. Od jedenastu lat jestem prezesem Tarnogórskiej Orkiestry Dętej, którą założyłem i prowadzę – myślę że z dobrym skutkiem. Od czterech kadencji zasiadam w Radzie Miejskiej Tarnowskich Gór, będąc przez dziesięć lat jej wiceprzewodniczącym. Od 2002 roku przewodniczę Zarządowi Rady Dzielnicy Pniowiec.
Kandyduję, ponieważ mam świadomość, że Tarnowskie Góry są na dobrej drodze do wszechstronnego rozwoju. Bazując na zdobytym doświadczeniu i zaufaniu, zamierzam dbać o utrzymanie właściwego kierunku i tempa prac, zwłaszcza w kwestii skanalizowania całego miasta, jak i dalszej poprawy stanu dróg miejskich. Nasza przyszłość to nie tylko infrastruktura, ale przede wszystkim ludzie. Zamierzam zatem dążyć do wzmacniania wszelkich form edukacji i rozwoju dzieci i młodzieży.
Tarnowskie Góry to miasto wielkich możliwości. Razem postawmy na skuteczność w ich wykorzystywaniu!

EDUKACJA:
 • poprawa warunków w tarnogórskich szkołach,
 • poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych,
 • promocja i wspieranie uzdolnionej młodzieży.
INWESTYCJE:
 • budowa przedszkola i sali gimnastycznej – dzielnica Pniowiec,
 • budowa kanalizacji w mieście – uzupełnienie brakujących odcinków,
 • dokończenie budowy boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych,
 • dokończenie budowy placów zabaw – w każdej dzielnicy,
 • przyciąganie nowych inwestorów,
 • budowa i modernizacja dróg i chodników.
ROZWÓJ:
 • wspieranie burmistrza Arkadiusza Czecha w działaniach na rzecz rozwoju miasta,
 • stworzenia programu miejsc do parkowania w mieście,
 • poprawa standardów życia mieszkańców w tym rodzin wielodzietnych poprzez wprowadzenie ulg i ułatwień w sprawach bytowych (opłaty za wodę i ścieki, opłata śmieciowa itp.)
Beata Piegza
Okręg nr 3 – Pozycja nr 3
Nazywam się Beata Piegza. Urodziłam się i mieszkam w Tarnowskich Górach. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza oraz studia podyplomowe Pedagogika Lecznicza oraz drugi kierunek – Zarządzanie w oświacie. Od 32 lat pracuję w Szkole Podstawowej nr 5 w Lasowicach, jako nauczyciel i pedagog.

Od lat aktywnie działam społecznie. Od 1994 roku nieprzerwanie pracuję w Radzie Dzielnicy Lasowice, w tym trzy kadencje w Zarządzie Dzielnicy. Obecnie pełnię funkcję Przewodniczącej Zarządu Dzielnicy Lasowice. Rada Dzielnicy przygotowuje wnioski do budżetu miasta w sprawie inwestycji w naszej dzielnicy oraz organizuje szereg wydarzeń społeczno-kulturalnych (Dzień Seniora, festyn dzielnicowy). W 2014 roku zostałam wybrana do Rady Miejskiej kadencji 2014 – 2018. Moja działalność społeczna nie ogranicza się tylko do pracy w Radzie Dzielnicy czy Radzie Miasta. W roku 1997 byłam współautorką reaktywacji naszego dzielnicowego Chóru Harmonia i od tego czasu jestem aktywną chórzystką oraz pracuję w zarządzie naszego chóru. Wspólnie z druhami i druhnami koncertujemy i bierzemy udział w przeglądach pieśni chóralnej. Ponadto pracuję społecznie w Zarządzie Okręgu Tarnogórskiego Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr, który koordynuje działania 18 chórów, 3 orkiestr, 3 zespołów ludowych i jednego zespołu dziecięcego z naszego regionu. Współpracuję również z Fundacją na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie”, która organizuje programy profilaktyki zdrowotnej i wyjazdy dla dzieci na zielone szkoły i kolonie. Ponadto uczestniczyłam w reaktywacji Towarzystwa Sportowego Iskra Lasowice, a następnie pracowałam w jego zarządzie. W ostatnich latach w naszej dzielnicy powstał nowy plac zabaw przy ul. Andersa, zbudowano dwa nowe budynki komunalne (72 mieszkania), wykonano nakładkę asfaltową na części ul. 1 maja wraz z remontem chodnika, zrealizowano także budowę chodnika na ul. Polnej i części ul. Narutowicza.

Mój program:
 • budowa łącznika drogowego miedzy ulicą Płuczki i ul. Nakielską przez teren Faseru (w ostatnim czasie miasto przejęło dawną drogę wewnętrzną),
 • rozbudowa placu zabaw na skwerze przy ul. Reymonta, Fabrycznej, św. Wojciecha,
 • organizacja nowych miejsc parkingowych na osiedlach,
 • termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5,
 • rozbudowa we współpracy z parafią św. Katarzyny cmentarza parafialnego oraz upamiętnienie ofiar obozu pracy w Lasowicach,
 • kontynuacja remontów ulic i budowy chodników w dzielnicach,
 • budowa wiaty przystankowej przy ul. Obwodnica ,
 • budowa boiska lekkoatletycznego oraz placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5,
 • kontynuacja odnowy zabytkowego centrum miasta,
 • rozwiązanie problemu z miejscami parkingowymi w centrum miasta,
 • wspieranie rozwoju amatorskiego ruchu muzyczno-śpiewaczego,
 • zwiększenie dostępności pomocy psychologiczno – pedagogicznej w tarnogórskich placówkach oświatowych,
 • aktywizacja seniorów.
Ewald Opuchlik
Okręg nr 3 – Pozycja nr 4
Szanowni Mieszkańcy, Tarnowskie Góry to miasto, z którym jestem związany od ponad 50 lat. Tutaj mieszkam, spotykam się ze wspaniałymi ludźmi, pomagam im w rozwiązywaniu problemów, realizuję cele i pomysły, które usprawniają funkcjonowanie w naszej dzielnicy jak i w naszym mieście. Byłem wieloletnim pracownikiem Zakładu Urządzeń Komputerowych w Zabrzu na stanowisku Kierownika Pracowni Projektowej. W tarnogórskim samorządzie działam od 1994 roku jako współzałożyciel Rady Dzielnicy Osada Jana i jej przewodniczący do dnia 03.06.2015r, a także Radny Rady Miejskiej od trzech kadencji. W Radzie Miejskiej pełnię funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz członka Komisji ds. Mienia Komunalnego. Od chwili powstania Rady Dzielnicy współpracuję ze Spółdzielnią Mieszkaniową Gwarek. Rzetelna praca zaowocowała sukcesywnym podnoszeniem standardu życia mieszkańców. Dużym osiągnięciem jest ocieplenie wszystkich budynków czterokondygnacyjnych. Moje zaangażowanie w sprawy spółdzielców zostało docenione wyróżnieniem Ministra Infrastruktury – najaktywniejszy samorządowiec współpracujący ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Województwie Śląskim. Ponadto współpracuję z emerytami mieszkających w mojej dzielnicy, a w dowód uznania zostałem odznaczony złotymi medalami „Zasłużony dla emerytów” i „Spółdzielca”.

W trakcie mijającej kadencji, jako radny inicjowałem wiele projektów:
 • budowa placu zabaw oraz doposażenie osiedla w 18 urządzeń zabawowych
 • rozpoczęcie prac przyłączenia domków jednorodzinnych do centralnej magistrali ciepłowniczej
 • remonty dróg
 • remonty chodników
 • imprezy kulturalne i rozrywkowe organizowane przez Urząd Miasta
 • budowa parkingów
 • oświetlenie dla pieszych
 • remont basenu w szkole podstawowej nr 10
 • remonty przedszkola i szkół na Osadzie Jana, obecnie szkoła jest termomodernizowana
 • dobiegają końca prace nad pozyskaniem dofinansowania do ociepleń kolejnych bloków jeszcze nieocieplonych, bądź ocieplonych starą metodą.
Program dla Naszej dzielnicy na następną kadencję zakłada:
 • przebudowa skrzyżowania ul. Słoneczników oraz Bytomskiej wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych
 • zagospodarowanie skweru przy ul. Kolorowej i Chopina wraz z budową miejsc parkingowych
 • montaż systemu monitoringu na Osadzie Jana
 • dalszy remont dróg
 • dalsze remonty chodników
 • budowa parkingów
Szanowni Mieszkańcy, moja dotychczasowa współpraca z radnymi oraz burmistrzami zaowocowała wieloma inwestycjami. Jeżeli oczekujecie dalszego rozwoju naszej dzielnicy i miasta oddajcie swój głos na moją kandydaturę. Uważam, że moje doświadczenie i zaangażowanie wpłynie na pełną realizację celów – nie zawiodę!
Adrian Wolnik
Okręg nr 3 – Pozycja nr 5
Nazywam się Adrian Wolnik. Mieszkam od urodzenia w Tarnowskich Górach. Ukończyłem studia inżynierskie na Politechnice Śląskiej Wydział Elektryczny na kierunku Elektrotechnika oraz studia podyplomowe WSB Chorzów na kierunku Zarządzanie Przedsiębiorstwem oraz Menadżer Przedsiębiorstwa. Od 5 lat zarządzam Centrum Handlowo – Usługowym HALA. Angażuję się w życie społeczne dzielnicy. Od roku 2011 jestem członkiem Rady Dzielnicy, a od 2015 Przewodniczącym Zarządu Dzielnicy Rybna. Jako Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Rybna zajmuję się m.in. sportem, organizowaniem wycieczek rowerowych. Jestem pomysłodawcą organizowania festynów w Dzielnicach.
Od 20 lat biorę czynny udział w zawodach sportowych, szczególnie w siatkówce. Jestem opiekunem sekcji siatkówki w klubie UKS „UNIA” Strzybnica. Dwa razy w tygodniu prowadzę zajęcia z siatkówki z udziałem młodzieży z Tarnowskich Gór. Od 2014r. pełniłem funkcję Radnego Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach. W radzie Miejskiej byłem zastępcą w Komisji ds. Mienia Komunalnego, członkiem Komisji Rozwoju, Promocji Miasta i Funduszy Europejskich oraz członkiem Komisji Kultury i Sportu.

W trakcie ostatniej kadencji konsekwentnie realizowałem program, który udało mi się zrealizować w tym zwłaszcza:
 • dokończenie budowy sieci kanalizacyjnej z odtworzeniem dróg,
 • udowa boiska wielofunkcyjnego (budżet partycypacyjny) oraz placu zabaw przy ZSP 4,
 • kompleksowa termomodernizacja ZSP4, odnowienie nawierzchni na ul. Laryszowskiej,
 • modernizacja obiektów UKS Unii Strzybnica,
 • termomodernizacja SP13,
 • budowa placu zabaw,
 • budowa ul. Komuny Paryskiej,
 • nawierzchnia ul. Płonki
Proszę Państwa o głos w wyborach 21.10.2018, aby z Waszym poparcie mogłem dalej pracować na rzecz naszego miasta
Mój program:
 • odwodnienie rejonu ul. Liściastej, ul. Polarnej, ul. Tołstoja,
 • analiza budowy instalacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w Rybnej,
 • Park Hutnika – renowacja wraz z reaktywacją muszli,
 • budowa ścieżek rowerowych,
 • remont dachu i elewacji ZSP NR 2,
 • rozbudowa kanalizacji – białe plamy,
 • budowa dróg i chodników,
 • utwardzenie dróg gruntowych,
 • budowa parkingów i uregulowanie miejsc postojowych w centrum Tarnowskich Gór
Barbara Gierak-Pawlak
Okręg nr 3 – Pozycja nr 6
Jestem tarnogórzanką od urodzenia a moja rodzina od pokoleń mieszka w Lasowicach. Edukację rozpoczęłam od Szkoły Podstawowej nr 5 im. Królowej Jadwigi, jednocześnie uczęszczając do Szkoły Muzycznej I stopnia im. Ignacego Paderewskiego w Tarnowskich Górach. Jestem absolwentką tarnogórskiej „Sempy”, która nie tylko rozbudziła moje zainteresowania biologią lecz również utwierdziła w przekonaniu , że praca z dzieci i dla dzieci jest moim powołaniem. Ukończyłam Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Krakowie na kierunku biologia. Jako biolog pracę zawodowa rozpoczęłam w Szkole Podstawowej nr 5 by później rozpocząć przygodę edukacyjną w mojej macierzystej i ukochanej „Sempie”.
Jestem nauczycielem od 30 lat a nieprzerwanie od 14 lat pełnię funkcję dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej. Doskonalę swój warsztat pracy poprzez studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą i podstaw przedsiębiorczości na Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz filozofii z etyką na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Jestem członkiem Rady Programowej Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od 1998 roku jestem członkiem zwyczajnym a od 2005 do 2010 roku byłam członkiem zarządu stowarzyszenia działającego na rzecz edukacji- Tarnogórskiego Towarzystwa Edukacyjnego.
Jestem szczęśliwą matką jednego syna a w wolnym czasie oddaję się swoim zainteresowaniom- literaturze, muzyce, jeździe na rowerze, coaching, nordic walking oraz pracy w przydomowym ogrodzie . Kandyduję, ponieważ marzę o tym by nasze miasto było miejscem rozwoju młodego pokolenia, dawało mu perspektywę na prace i wypoczynek, by młodzi ludzie czuli się w nim dobrze i chcieli tu żyć.

Mój program:
 • działania na rzecz rozwoju edukacji dzieci i młodzieży
 • termomodernizacja placówek oświatowych, w tym Szkoły Podstawowej nr 5
 • modernizacja bieżni przy Szkole Sportowej nr 5
 • rozbudowa infrastruktury sportowej TS Iskra Lasowice
 • modernizacja placów zabaw w tym placu przy ul. św. Wojciecha
 • rozbudowa sieci ścieżek rowerowych łączących dzielnice naszego miasta
 • modernizacja drogi pod wiaduktem przy ul. Częstochowskiej
 • wspieranie organizacji pozarządowych
 • remonty dróg i chodników
Stanisław Beśka
Okręg nr 3 – Pozycja nr 7
Nazywam się Stanisław Beśka. Urodziłem się w 1956 r. i od urodzenia mieszkam w Tarnowskich Górach, dzielnicy Lasowice. Z wykształcenia jestem magistrem historii – absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Blisko 30 lat pracowałem jako nauczyciel i dyrektor w I L.O. im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach. Moja żona jest również nauczycielem – pracuje w SP nr 5 w Tarnowskich Górach – Lasowicach. Wspólnie wychowujemy pięcioro dzieci oraz czterech wnuków. Hobby rodzinne to muzyka i sport. Udzielam się społecznie. Działałem aktywnie przy tworzeniu Towarzystwa Sportowego Iskra Lasowice, Chóru Harmonia w Lasowicach i świetlicy dzielnicowej w Lasowicach. Jestem członkiem rady parafialnej przy Kościele św. Katarzyny w Lasowicach. Przez wiele lat byłem radnym Miasta Tarnowskie Góry, a w latach 1995-2002 zastępcą burmistrza miasta ds. oświaty, kultury, sportu, turystyki i opieki społecznej. W obecnej kadencji Rady Miejskiej przewodniczyłem Komisji ds. Edukacji. Kandyduję, ponieważ chcę, aby moje doświadczenie zostało jak najlepiej wykorzystane w celu rozwoju Tarnowskich Gór i dzielnicy Lasowice.

Program wyborczy:
 • budowa sieci ciepłowniczej w mieście w celu poprawy jakości powietrza,
 • termomodernizacja wszystkich placówek oświatowych w mieście – szczególnie SP 5 Lasowice, SP 10 Osada Jana, SP 13 Strzybnica,
 • zwiększenie liczby miejsc w żłobkach w celu podjęcia pracy młodym matkom,
 • budowa (rozbudowa) nowoczesnych placów zabaw w przedszkolach, szkołach i na terenie dzielnic,
 • wprowadzenie dwóch języków obcych od najmłodszych lat edukacji,
 • uporządkowanie zieleni wzdłuż rzeki Stoły wraz z budową terenów rekreacyjnych na wolnym powietrzu,
 • poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników na drogach dzielnicowych i ścieżki rowerowej nad zalew wraz z tunelem pod koleją na ulicy Częstochowskiej,
 • budowa chodnika między ulicami Łączną i Moniuszki,
 • budowa chodnika od Technikum Kolejowego do mostu na ulicy Częstochowskiej,
 • tworzenie nowych miejsc parkingowych w mieście zwłaszcza przy wszystkich instytucjach oświatowych, kulturowych i urzędach,
 • tworzenie nowych miejsc pracy poprzez otwarcie terenów przemysłowych obok Tagoru i Faseru wraz z budową drogi łączącej dzielnicę Lasowice z ulicą Nakielską,
 • otwarcie nowych obiektów handlowych w dzielnicy (typu Biedronka, Dino).
Krzysztof Michalski
Okręg nr 3 – Pozycja nr 8
Nazywam się Krzysztof Michalski, mam 52 lata, jestem żonaty , mam 3 dzieci. Jestem rodowitym tarnogórzaninem , mam wykształcenie techniczne i pracuję w wyuczonym zawodzie. Od 1990 r prowadzę własną działalność gospodarczą w branży transportowej. Do chwili obecnej stworzyłem w swojej firmie 36 miejsc pracy na pełnym etacie. Od wielu lat angażuję się w pracę społeczną na rzecz naszej dzielnicy. Od kilku lat angażuje się w pracę w Radzie Dzielnicy Sowice, a obecnie jestem przewodniczącym Zarządu Rady Dzielnicy Sowice. Wspieram także działalność lokalnych grup i stowarzyszeń.
Nasza dzielnica od kilku lat zmienia się na lepsze. Przy szkole powstało boisko wielofunkcyjne, a teraz rozpoczął się proces kompleksowej termomodernizacji. Powstał duży projekt remontu budynków komunalnych wraz z otaczającymi ich podwórkami przy ul. Grzybowej, Czarnohuckiej i Bocznej, który będzie realizowany przy wsparciu środków z Unii Europejskiej.
Kandyduję w wyborach bo chcę dać wyborcom możliwość realnego programu , a nie obietnic bez pokrycia.
Chciałbym wykorzystać długoletnie doświadczenie managerskie w pracy na rzecz Tarnowskich Gór a w szczególności dzielnicy Rybna w której wychowywałem się do 7 roku życia, dzielnicy Strzybnica , gdzie rozpocząłem edukację szkolną, dzielnicy Sowice w której aktualnie zamieszkuję , i dzielnicy Pniowiec w której odpoczywam i darzę sympatią.

Mój program:
 • Stworzenie specjalnej strefy ekonomicznej na terenach po byłych zakładach chemicznych w Czarnej Hucie , co wpłynie na rozwój przedsiębiorczości i powstanie nowych miejsc pracy.
 • Dołożenie starań o budowę ścieżek rowerowych w ciągu ulicy Grzybowej
 • Modernizację zalewu Pniowiec pod kątem obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego
 • Wygospodarowanie nowych miejsc parkingowych na terenie miasta
 • Opracowanie programu ulg za opłatę śmieciową dla rodzin wielodzietnych
 • Rewitalizacja budynków komunalnych (ul. Grzybowa, Boczna, Czarnohucka)
Justyna Mełgieś-Jeziorska
Okręg nr 3 – Pozycja nr 9
Nazywam się Justyna Mełgieś-Jeziorska, mam 38 lat. Od pokoleń moja rodzina jest ściśle związana z Tarnowskimi Górami. Żaden kąt tego miasta nie jest mi obcy. Tutaj się urodziłam, dorastałam i ukończyłam II LO im. Stanisława Staszica. Z wykształcenia jestem opiekunką dziecięcą. Już jako 20-latka podjęłam pierwszą pracę zawodową, którą z przerwami na macierzyństwo kontynuuję do dziś. Prowadzę własną działalność gospodarczą – zajmuję się organizacją urodzin dla dzieci. Prywatnie jestem mamą trzech dorastających córek, chodzących do jednej z tarnogórskich szkół. To właśnie tam stawiałam pierwsze kroki w aktywności społecznej. Od trzech lat jestem przewodniczącą Rady Rodziców. Jestem również współorganizatorem takich imprez jak Rodzinny Szkolny Piknik w Borowianach, Mecz Piłki Nożnej Ojców SP 10 czy Turniej Siatkówki Rodziców.
W życiu prywatnym na pierwszym miejscu zawsze stoi rodzina. Pielęgnujemy w niej wielopokoleniowe tradycje oraz z dumą podtrzymujemy dialekt śląski. Wśród licznych zainteresowań najważniejsze są dla mnie podróże po Polsce, które regularnie realizujemy od kilku lat z niedowierzaniem doceniając jej urok. Udział w wyborach traktuje jako realizację zamierzonych celów dostrzeżonych z perspektywy rodzica i mieszkańca naszego miasta. Jako młody członek Inicjatywy Obywatelskiej pragnę mieć wpływ na przyszłość Tarnowskich Gór i zostawić kolejnym pokoleniom miasto nowoczesne, bezpieczne i przyjazne.

Mój program:
 • budowa i rozbudowa miejsc służących wszelakiej aktywności fizycznej: ścieżki rowerowe, siłownie plenerowe, miasteczka ruchu drogowego;
 • zagospodarowanie i rewitalizacja terenów zielonych – Park Piny, osiedle Lasowice;
 • poprawa bezpieczeństwa poprzez monitoring osiedli i szkół;
 • powołanie Rady Seniorów mającej na celu dostrzeżenie potrzeb osób starszych;
 • zwiększenie nakładów finansowych na promocję sportu wśród młodzieży i rodzin,
 • wyrównanie poziomów w placówkach oświatowych poprzez jednolite nakłady finansowe i remonty;
 • stworzenie i wprowadzenie do szkół programu profilaktyki i nawyków zdrowego żywienia, mających na celu uświadomienie problemu nadwagi wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych;
 • współpraca z innymi organizacjami z gminy i powiatu mającymi wspólny cel, którym jest dobro i rozwój miasta.
Maria Tomzik
Okręg nr 3 – Pozycja nr 10
Nazywam się Maria Tomzik. W Tarnowskich Górach mieszkam od 38 lat. Z wykształcenia jestem nauczycielem matematyki – w 1980 roku ukończyłam studia na kierunku matematyka w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie. Od lat pracuję jako nauczycielka matematyki w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Tarnowskich Górach. Ukończyłam kurs egzaminatora. Prywatnie jestem mamą dwójki dorosłych dzieci – syn Kamil – elektronik, absolwent Politechniki Śląskiej, córka Marta – informatyk, absolwentka AGH w Krakowie.
W wolnych chwilach odpoczywam i relaksuję się uprawiając ogródek działkowy. Od lat aktywnie działam na rzecz naszej lokalnej społeczności. Pełnię funkcję członka Zarządu w Rodzinnych Ogrodach Działkowych „Tulipan” w Tarnowskich Górach. Od kilku lat biorę z uczniami udział w projekcie „Lepsza Szkoła” organizowanym przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Startuję w wyborach, ponieważ chcę, by Tarnowskie Góry były miastem zadbanym i atrakcyjnym dla mieszkańców oraz stanowiły atrakcję turystyczną.
Chciałabym by w podejmowaniu decyzji dotyczących miasta w większym stopniu uczestniczyli jego mieszkańcy. Jako aktywny zawodowo nauczyciel pragnę zadbać o odpowiednio wysoki poziom edukacji w naszym mieście.

Mój program:
 • dalsze podnoszenie poziomu nauczania w szkołach,
 • poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych,
 • podejmowanie działań na rzecz integracji,
 • wspieranie burmistrza i rady miasta w pracy na rzecz rozwoju miasta,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi,
 • poprawa stanu dróg, chodników,
 • budowa sieci ścieżek rowerowych,
 • większe nakłady z budżetu na edukację,
 • termomodernizacja SP13.