Menu Zamknij

Program dla Tarnowskich Gór

Priorytet I. POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW

I.1. Poprawa mobilności w mieście
Budowa Centrum Przesiadkowego oraz systemu dróg rowerowych i roweru miejskiego (Projekt współfinansowany z UE)

 • trwa opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego
 • zakup terenu od PKP od dworca do ul. Oświęcimskiej i urządzenie tam parkingów dla samochodów oraz rowerów, przejazdu pod wiaduktem, wypożyczalni roweru miejskiego, miejsc ładowania samochodów elektrycznych, itd.
 • budowa w I etapie ok. 25 km dróg rowerowych, skrzyżowań, infrastruktury dla rowerzystów,
 • budowa 5-8 stacji (wypożyczalni) rowerów miejskich,
 • budowa tunelu pieszo-rowerowego obok wiaduktu przy ul. Częstochowskiej.

Budowa parkingów:

 • przy dworcu i hali targowej oprócz tych związanych z centrum przesiadkowym,
 • na Os. Jana ul. Słoneczników i Chopina,
 • na Os. Przyjaźń w rejonie DPS i innych pozyskanych,
 • przy ul. Sobieskiego za urzędem miejskim-wielopoziomowy-otwarty-naziemny,
 • na terenie Tarmilo,
 • przy ul. Lipowej w rejonie ogródków działkowych.

Budowa, modernizacja dróg i chodników:

 • Hallera, Bystrama, Chmielewskiego,
 • Towarowa,
 • Polna wraz z łącznikiem ul. Zachnika(Faser, Tagor)
 • Sobieskiego,
 • Powstańców Śl. wraz ze skrzyżowaniami (ronda Sienkiewicz i Opolska), Janasa, Sielanka, Repecka Nakielska, Górnicza, itd- pomoc powiatowi tarnogórskiemu
 • Torowa, Nowa,
 • Bałkańska,
 • Wiejska, Sielanka,
 • układ drogowy: Bondkowskiego, Zamkowa, Nowaka, Gliwicka Górnicza,
 • Królika, Szymały, Dolna, Lewka,
 • układ drogowy Strzelecka, Stelmacha,
 • Pomorska, Hipoteczna,
 • Bałtycka, Łączna, Skrzypczyka,
 • Słoneczników,
 • Osiedle Gruzełki (wraz z remontem kanalizacji).

Wsparcie finansowe Powiatu tarnogórskiego w modernizacji oraz remontach dróg powiatowych na terenie Tarnowskich Gór:

 • Repecka, Górnicza, Nakielska itd.

Wsparcie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w modernizacji skrzyżowań:

 • Gliwicka – Obwodnica oraz odcinka do ronda przy Castoramie,
 • Obwodnica, Zagórska, Opolska oraz odcinka do ronda przy Tesco.

I.2 Oświata , sport i rekreacja
Termomodernizacja i remonty placówek oświatowych wraz z zagospodarowaniem terenu:

 • termo Sp 5,10, 11,13, , ZSP 3 (Repty Śl.), P 2,17,20,
 • budowa parkingów przy szkołach,
 • budowa stref „kiss &ride” Sp 3, 10,
 • remonty obiektów wpisanych do rejestru SP 3 i P 1,
 • remonty i zwiększenie ilość miejsc w oddziałach żłobka,
 • remonty i zwiększenie miejsc w przedszkolach
 • dokończenie modernizacji sportowych terenów przyszkolnych-bieżnie, skocznie, boiska do siatkówki plażowej itd.

Budowa i modernizacja terenów rekreacyjno-sportowych:

 • budowa placu zabaw i parkingu w Opatowicach,
 • budowa kompleksu rekreacyjno sportowego na Os. Przyjaźń- alejki spacerowe, ławeczki, miejsce do organizowania imprez, oświetlanie, dwa boiska wielofunkcyjne, „psi park”,
 • budowa kompleksu rekreacyjno sportowego w Reptach Śl. pomiędzy ul. Skowronków i Żeromskiego- boiska sportowe(w tym nowe dla Zgody) pawilon klubowy, miejsce do organizowania imprez i rekreacji,
 • modernizacja istniejących placów zabaw Park Hutnika, Lasowice ul. Wojciecha, plac TPD w centrum,
 • budowa placu zabaw w Pniowcu,
 • budowa placu zabaw przy ul. Rozpłochowskiej we współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Chemik”
 • budowa boisk treningowych na stadionie miejskim „Gwarek”-pełnowymiarowe o sztucznej nawierzchni z oświetlenie-całoroczne oraz trawiaste, „psi park”,
 • kontynuacja budowy trybun,
 • rewitalizacja Parku Miejskiego w oparciu o posiadany projekt
 • przygotowanie koncepcji rewitalizacji Parku Piny.

I.3. Piękne i przyjazne miasto – rewitalizacja
Rewitalizacja przestrzeni publicznych:

 • Plac Wolności-fontanna woda-światło, meble miejskie, zieleń,
 • ul. Piłsudskiego- teren przed Halą Targową-wyburzenie budowli, plac z fontanną, meble miejskie, zieleń, osłonięcie stacji redukcyjnej gazu,
 • część rynku od strony ul. Krakowskiej-nowe ławki, zieleń w donicach, poidełko, 
 • Plac TPD – budowa nowoczesnej toalety publicznej w tym rejonie, nowa fontanna, bezpieczna posadzka, nowe urządzenia zabawowe, 
 • uporządkowanie- modernizacja miejsca do prowadzenia handlu przy ul. Armii Krajowej oraz poczty,
 • modernizacja miejsca do prowadzenia handlu przy Szymały, T. Królika,
 • wyburzenie Tarmilo, zagospodarowanie terenu-ciąg pieszo-rowerowy, parking, zapewnienie komunikacji pomiędzy ul. Opolską a Sobieskiego, oświetlenie, mała architektura.

Rewitalizacja budynków komunalnych wraz z zagospodarowaniem terenów oraz podłączeniem do sieci centralnego ogrzewania:

 • Grzybowa, Boczna, Czarnohucka
 • Zagórska,
 • Piotra Skargi,
 • K.Miarki, Górnicza, Cebuli, Legionów

Nieustanna popraw bezpieczeństwa w mieście, estetyki tkanki miejskiej, oświetlenia, czystości.

I.4. Ochrona środowiska
Budowa i remonty kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej i deszczowej:

 • 66 tzw. „białych plam”- rozwój miasta, powrót do obszarów nieobjętych projektem spójności,
 • Os. Gruzełki,
 • ul. Fiołków,
 • zarurowanie Stoły w okolicach ul. Parkowej,
 • budowa wodociągu i kanalizacji przy ul. Biskupka (boczna od Opatowickiej),
 • projektowanie i wykonawstwo kanalizacji deszczowej Rybna, Opatowice, Repty Śl., Śródmieście.

Czyste powietrze:

 • odnawialne źródła energii dotacja w ramach RPO fotowoltaika, solary, powietrzne pompy ciepła, piece centralnego ogrzewania na pelet,
 • program ograniczenia niskiej emisji,
 • program gospodarki niskoemisyjnej,
 • wprowadzenie do budynków komunalnych centralnego ogrzewania,
 • rozwój systemu ciepłowniczego z Veolia Południe

Dotacje dla mieszkańców:

 • dofinansowanie do opłat za wodę i ścieki,
 • dofinansowanie do utylizacji azbestu,
 • dotacja do modernizacji źródła ciepła oraz termomodernizacji,
 • dotacje do przyłączy kanalizacyjnych.

I.5. Programy społeczne i kulturalne
Programy społeczne

 • Centrum Aktywności Seniorów przy ul. Janasa,
 • integracja usług publicznych i jego jednostek organizacyjnych,
 • żłobek szansą na powrót do pracy,
 • my jesteśmy przedszkolaki,
 • program osłonowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Kultura

 • organizacja cyklicznych imprez kulturalnych (Gwarki, koncerty w Parku Miejski
 • tętniący życiem rynek (
 • wsparcie przedsięwzięć przygotowanych przez organizacje pozarządowe (Śniadanie na polanie, pchli targ, ino plenerowe
 • imprezy sportowe

Priorytet II. POPRAWA WARUNKÓW DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Gminy Tarnowskie Góry poprzez pozyskanie i uzbrojenie terenów poprzemysłowych oraz tzw. „green fields” jak również terenów pod mieszkalnictwo

 • teren pomiędzy Faserem a Tagorem, 
 • tereny przy ul. Zagórskiej,
 • tereny przy ul. Kopalnianej,
 • tereny przy ul. Opatowickiej, Zalesie,Wiśniowej itd.

Tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego

 • utrzymywanie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców funkcjonujących oraz zamierzających tworzyć nowe miejsca pracy na terenie miasta, remontujących nieruchomości w zabytkowym centrum miasta oraz wpisane do rejestru zabytków,
 • współpracę z Izbą Przemysłowo-Handlową, cechem Rzemiosł, Stowarzyszeniem Kupców i innymi organizacjami działającymi na rzecz działalności gospodarczej,
 • wszechstronną pomoc i doradztwo w załatwianiu pozwoleń, zgód, decyzji administracyjnych 
 • organizację szkoleń, konferencji, targów o tematyce gospodarczej,
 • współpracę z powiatem tarnogórskim w zakresie przedsiębiorczości, w ramach jego kompetencji.

Priorytet III. PROMOWANIE TARNOWSKICH GÓR JAKO ATRAKCYJNEGO MIEJSCA DLA MIESZKAŃCÓW (RÓWNIEŻ POTENCJALNIE NOWYCH), TURYSTÓW I BIZNESU

 • promocja wewnętrzna-działania wobec mieszkańców
 • promocja zewnętrzna , do szkół, miast sąsiednich, regionu, kraju, zagranicę
 • powołanie Tarnogórskiej lokalnej organizacji turystycznej-„TGLOT” wykorzystującej „efekt Unesco” dla zbudowania spójnej, szerokiej oferty turystyczno-usługowej, zwiększającej możliwości rozwoju miasta w dziedzinach usług powiązanych a turystyką i rekreacją,
 • wykorzystanie walorów krajobrazowo-przyrodniczych oraz rozwianie kompleksu Parku Wodnego dla promowania rekreacyjnych możliwości miasta,
 • opracowanie Zintegrowanego Systemu Wizualizacji Informacji Miejskiej,
 • ciągłe wzbogacanie oferty kulturalnej i edukacyjnej.