Menu Zamknij

Statut

STATUT STOWARZYSZENIA , INICJATYWA OBYWATELSKA POWIATU TARNOGÓRSKIEGO

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie o nazwie „ INICJATYWA OBYWATELSKA POWIATU TARNOGÓRSKIEGO”, zwane dalej Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, mającym na celu propagowanie i rozwijanie inicjatyw oraz postaw i działań sprzyjających:

 1. Rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego
 2. Rozwojowi gospodarczemu, społecznemu i kulturalnemu regionu
 3. Integrowanie lokalnej społeczności i jej aktywizacja w celu samodzielnego rozwiązywania otaczających ją problemów ekonomiczno-społecznych,
 4. Rozwojowi edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych, niwelowanie różnic w poziomie wykształcenia między mieszkańcami wsi i miast, upowszechnianie dostępu do internetu,
 5. Prowadzeniu działalności badawczej oraz naukowej,
 6. Propagowaniu i wspieraniu kultury
 7. Promocji i wspieraniu kultury fizycznej, sportu oraz ochrony zdrowia
 8. Podejmowanie działań służących ochronie środowiska
 9. Dobroczynność i pomoc społeczną zwłaszcza najsłabszych grupom społecznym,
 10. Propagowanie idei integracji europejskiej
 11. Wspieranie działań na rzecz rozwoju lokalnego oraz aktywizacji społeczności lokalnej, jako elementu wspólnych działań na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców regionu

§2
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Tarnowskie Góry.

§3
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1998 r. Nr 20, póz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną,

§ 4
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§5
Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Do właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§6
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

Rozdział II. Cel i forma działania

§7
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. propagowanie idei określonych w § l,
 2. współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,
 3. współpracę z osobami, stowarzyszeniami i instytucjami o podobnym profilu działania,
 4. doradztwo oraz szkolenia,
 5. powadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,
 6. udzielanie wsparcia osobom fizycznym, inicjatywom, organizacjom pozarządowym, które wspierają idee głoszone przez Stowarzyszenie,
 7. prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej,
 8. inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia,

§8
Dla realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie może powołać inne organizacje w granicach prawem dopuszczonych.

§9
Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§10

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  1. członków zwyczajnych,
  2. członków wspierających,
  3. członków honorowych
 2. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, którzy przedstawią rekomendację co najmniej 1 członka Stowarzyszenia i złożą deklarację członkowską. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§11

Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się poprzez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

§12

 1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są w szczególności:
  1. swoją postawą i działaniem przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
  2. dbać o jego dobre imię,
  3. zabiegać o poprawę opinii społecznej i klimatu wokół środowiska ludzi związanych z ideą demokracji i wolnego rynku,
  4. popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
  5. przestrzegać postanowień statutu i powszechnie obowiązującego prawa,
  6. regularnie opłacać składki;
 2. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia w szczególności:
  1. przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,
  2. wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,
  3. korzystać z lokali Stowarzyszenia;
  4. posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia;
  5. korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności – za zgodą Zarządu Stowarzyszenia, korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i obsługi prawnej, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków;
  6. korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

§13

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc i zostanie przyjęta przez zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.
 3. Członkowie wspierający będą korzystać z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionym w § 12 ust.2 litery b-f.
 4. Zarząd Stowarzyszenia na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia może nadać członkostwo honorowe w dowód szczególnych zasług dla krzewienia idei demokracji i gospodarki wolnorynkowej.

§14

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje poprzez:

 1. Rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu.
 2. Wykluczenie przez Zarząd:
  1. za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
  2. nieusprawiedliwioną absencją w pracach Stowarzyszenia,
  3. zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez trzy okresy płatności,
  4. na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych literą a, b niniejszego paragrafu,
  5. utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądowego.
 3. Śmierć członka.

§15

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

§16

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Rada Programowa.

§17

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata.

§18

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§19

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy lub częściej na pisemny i uzasadniony wniosek co najmniej połowy składu Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
 3. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim zwołanym nie później niż w ciągu dwóch miesięcy po terminie pierwszego – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
 4. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym członkowie wspierający i zaproszeni goście.
 5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  1. uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
  2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  3. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
  4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  5. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  6. uchwalanie zmian statutu,
  7. podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie, innych organizacji,
  8. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia
  9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
  10. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.
 6. Zmiana statutu, odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Stowarzyszenia, wymaga kwalifikowanej większości 50% plus l głos przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w I terminie i bez względu na liczebność w II terminie.
 7. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos

§20

 1. Zarząd składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na 3-letnią kadencję. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
  2. ustalanie wysokości składek członkowskich.
  3. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu
  4. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia.
  5. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 3. Do Zarządu należą wszystkie decyzje nie zastrzeżone dla innych władz Stowarzyszenia.

§21

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i członków.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
  2. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu
  3. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia

§22

 1. Rada Programowa składa się z 3 do 7 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Rada programowa składa się z przewodniczącego i członków. Rada Programowa jest ciałem o charakterze doradczym i rozjemczym proponującym Zarządowi kierunki działań i służąca mu pomocą w toku bieżącej działalności.

§23

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 16 punkt 2,3,4 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę jego składu.

Rozdział V. Majątek Stowarzyszenia

§24

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje w szczególności z:
  1. składek członkowskich,
  2. darowizn,
  3. spadków,
  4. zapisów testamentowych,
  5. ofiarności publicznej,
  6. dotacje i subwencji,
  7. środków z funduszy publicznych,
  8. grantów,
 2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
 3. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes Zarządu bądź dwóch członków Zarządu łącznie.

Rozdział VI. Rozwiązanie Stowarzyszenia

§25

Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie postanowienia Prawa o stowarzyszeniach.