Menu Zamknij

XXIX Sesja Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

Dnia 5 września 2012 roku odbyła się XXIX Sesja Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach. W porządku obrad znalazło się dziewiętnaście punktów obejmujących m.in. sprawozdanie Burmistrza i Rady Miejskiej z okresu działalności między sesjami, projekty uchwał Rady Miejskiej oraz interpelacje, wnioski i pytania radnych.

Uchwały Rady zostały podjęte m.in. w sprawach: zmian w uchwale budżetowej oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej; wyrażenia zgody na przekazanie udziału gminy w nieruchomościach na rzecz gminy miejskiej Zabrze; zasad postępowania dotyczących udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy;  zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych; wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych oraz umowy najmu na okres nieprzekraczający trzech lat na budynek pawilonu sportowego położonego przy ulicy Piotra Skargi; określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

Największa dyskusję wywołały cztery projekty uchwał w sprawach: nadania nazwy rondu; poparcia obywatelskiego projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego; podjęcia działań w celu zmiany przebiegu połączenia kolejowego Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach z miastami Aglomeracji Górnośląskiej oraz odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej. Uchwała w sprawie nadania rondu nazwy – „Rondo imienia Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki – kapelana „Solidarności”, była okazją do przypomnienia nadal aktualnych postulatów „Porozumień sierpniowych z roku 1980” oraz konieczności wypełniania testamentu księdza Popiełuszki. Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie połączenia kolejowego zawierało wyczerpującą argumentację społeczną, polityczną, prawną i ekonomiczną, jednoznacznie wskazującą na zasadność postulatu zmiany wariantu przebiegu trasy na wskazany w przedmiotowej uchwale. Przy uchwale w sprawie poparcia obywatelskiego projekt ustawy koalicja rządząca odnosząc się do twierdzeń oraz poglądów przedstawicieli opozycji w osobach radnych Piotra Szczęsnego oraz Kazimierza Szczerby skutecznie wykazała wbrew ich stanowisku konieczność i zasadność wprowadzenia zmian legislacyjnych zaproponowanych w projekcie ustawy. Projekt zakłada zwiększenie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych, przywrócenie zapisu o rekompensowaniu zmian ustawowych w dochodach własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz wprowadzenie subwencji ekologicznej. Jeden z ostatnich punktów, dotyczący uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej potwierdził stabilną sytuację polityczną oraz akceptację przez koalicję rządzącą działań podejmowanych w mieście.

Tomasz Olszewski

Radny Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

Przewodniczący Komisji d/s Rozwoju, Promocji Miasta i Ochrony Środowiska

Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach