Menu Zamknij

XXX Sesja Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

W dniu 26 września 2012 roku w sali sesyjnej tarnogórskiego Ratusza odbyła XXX sesja Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach. W porządku obrad znalazło się siedemnaście punktów obejmujących informację Burmistrza Miasta o przebiegu wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za I półrocze 2012 roku, sprawozdanie z okresu działalności między sesjami, projekty uchwał Rady Miejskiej oraz Raport z wykonania Programu ochrony środowiska gminy Tarnowskie Góry za lata 2010 i 2011, a także interpelacje, wnioski i pytania radnych.

Uchwały Rady zostały podjęte w sprawach: zmian w uchwale budżetowej oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej; określenia wysokości sumy do której Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry może samodzielnie zaciągać zobowiązania; określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok; zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso; ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych; wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; przyjęcia Programu ochrony środowiska na lata 2012 – 2015 z perspektywą na lata 2016 – 2019; podziału Gminy Tarnowskie Góry na okręgi wyborcze; rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry.

W trakcie Sesji dyskusja Rady Miejskiej skoncentrowała się m.in. wokół pierwszej uchwały wprowadzającej nowy system zagospodarowania śmieci komunalnych. Podstawą ustalenia opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi w Tarnowskich Górach będzie metoda liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Dyskusja dotyczyła również uchwały w sprawie określenia stawki podatku od nieruchomości, którą podniesiono średnio o wskaźnik wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, jednak poniżej stawek maksymalnych oraz nowego Programu Ochrony Środowiska na lata 2012 – 2015 określającego cele oraz priorytety ekologiczne, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych, a także środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe.

Tomasz Olszewski

Radny Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

Przewodniczący Komisji d/s Rozwoju, Promocji Miasta i Ochrony Środowiska

Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach