Menu Zamknij

Okręg NR 3


Katarzyna Korab
Kandydatka do Rady Powiatu

Nazywam się Katarzyna Korab, urodziłam się w 1983 roku w Tarnowskich Górach. Ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego na kierunku administracja oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie z zakresu pozyskiwania i rozliczania projektów finansowanych z UE.

Od ponad 15 lat mieszkam w Ptakowicach, gdzie wraz z mężem Piotrem wychowujemy dwójkę dzieci Macieja i Antoninę. Każdy wolny czas poświęcam rodzinie. To właśnie rodzinę uważam za mój największy sukces. Uwielbiam rodzinne wycieczki rowerowe, a wieczorem w domowym zaciszu lubię poczytać dobrą książkę. 

Od 2006 roku pracuję w Urzędzie Miejskim w Tarnowskich Górach, gdzie w Wydziale Strategii i Rozwoju zajmuję się m.in. pozyskiwaniem i rozliczaniem środków zewnętrznych, a od 2022 r. pełnię funkcję Zastępcy Naczelnika Wydziału. W ostatnich latach pełniłam funkcję koordynatora wielu projektów współfinansowanych ze środków unijnych, w tym projektów edukacyjnych dla przedszkoli z Gminy Zbrosławice.  

Przez ostatnich kilka lat, angażuję się społecznie, działając w radach rodziców, początkowo na rzecz Przedszkola w Zbrosławicach, a od 2018 roku w Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej w Zbrosławicach, w której przez ostatnie lata jestem jej Przewodniczącą. 

Kandyduję do Rady Powiatu Tarnogórskiego, ponieważ mieszkańcy Gminy Zbrosławice zasługują na jak najlepsze dbanie o ich interesy w powiecie tarnogórskim. Moje dotychczasowe doświadczenie pracy w samorządzie pozwoli na godną reprezentację mieszkańców mojej gminy w powiecie. Jako radna powiatu tarnogórskiego aktywnie będę uczestniczyć w sesjach Rady Gminy Zbrosławice, aby wsłuchiwać się w potrzeby Gminy i jej mieszkańców.

Najistotniejsze kwestie, które chciałabym poruszyć podczas służby w Radzie Powiatu to przede wszystkim:

 • poprawa jakości dróg powiatowych, zwłaszcza na terenie Gminy Zbrosławice;
 • dbanie o transparentne rozdysponowywanie środków budżetowych na remonty i odtworzenia dróg powiatowych;
 • poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, w tym budowa chodników i bezpiecznych przejść dla pieszych;
 • zabieganie o utworzenie programu budowy ciągów pieszo-rowerowych na terenie gminy Zbrosławice łączących miejscowości słabo skomunikowane;
 • budowa turystycznej trasy rowerowej w śladzie dawnej linii kolejowej przebiegającej przez Gminę Zbrosławice (regionalna trasa rowerowa);
 • zwiększenie środków zewnętrznych na realizację zadań powiatowych;
 • ochrona zdrowia poprzez dbanie o dalszy rozwój Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego w Tarnowskich Górach;
 • realizacja polityki senioralnej poprzez podniesienie poziomu jakości leczenia seniorów, zwiększenie miejsc opieki nad seniorami, utworzenie szpitalnego oddziału geriatrycznego. Współpraca z organizacjami zrzeszającymi osoby starsze działające na terenie powiatu;
 • zwiększenie środków przeznaczonych w konkursach dla organizacji pozarządowych w dziedzinie kultury i sportu;
 • zwiększenie współpracy organów Powiatu z gminami powiatu tarnogórskiego.

Roman Kowolik
Kandydat do Rady Powiatu

Nazywam się Roman Kowolik. Mam 50 lat. Od urodzenia jestem związany z gminą Zbrosławice, mieszkam w Ziemięcicach. Z wykształcenia jestem inżynierem – w 1999 r. ukończyłem studia na Politechnice Śląskiej, na kierunku Automatyzacja i robotyzacja procesów spawalniczych. 

Jestem ojcem dwójki dzieci. Wolne chwile poświęcam głównie literaturze fachowej, hobby w miarę możliwości. Projekty, przy których współuczestniczyłem, czy to jako pracownik urzędu (Program Ograniczenia Niskiej Emisji, projekty infrastrukturalne), czy jako radny powiatowy (kilka chodników i nakładek asfaltowych) pozwoliły poznać sposób pozyskiwania środków. Uważam, że aby coś można było określić mianem sukcesu, niezbędna jest praca wielu osób poświęconych jednemu celowi. 

Startuję w wyborach przekonany o tym, że można podjąć wiele działań, które sprawią, że będzie się nam wszystkim lepiej wspólnie żyć. W skali powiatu należy wykorzystać wszystkie atuty gmin wchodzących w jego skład, współpracować na wszystkich możliwych płaszczyznach i szukać nowych. Nadal będę zajmował się szeroko pojętymi problemami mieszkańców i pomagał je rozwiązywać, jak również zapobiegać im na przyszłość. W swojej dalszej pracy będę stawiał na mieszkańców gminy, bo to dla nich działa samorząd.

Nasz powiat winien być miejscem atrakcyjnym, dającym perspektywy i szanse rozwoju wszystkich mieszkańców.

Priorytety:

 • praca na rzecz mieszkańców;
 • pomoc w zapewnieniu w budżecie Powiatu środków na inwestycje, głównie w infrastrukturę drogową;
 • wspieranie sektora małych i średnich przedsiębiorstw mających największy wpływ na środowisko pracy w naszym regionie;
 • dbałość o sprawność infrastruktury oświatowo-wychowawczej;
 • poparcie dla racjonalnego i optymalnego wykorzystania środków publicznych;
 • wspieranie inicjatyw lokalnych integrujących społeczność;
 • działanie na rzecz poprawy środowiska naturalnego;
 • promowanie działań służących poprawie bezpieczeństwa.

Łukasz Gryc
Kandydat do Rady Powiatu

Nazywam się Łukasz Gryc. Mam 37 lat. Mieszkam w Miedarach w Gminie Zbrosławice. Posiadam wykształcenie średnie. Ukończyłem Technikum Agrobiznesu. Jestem funkcjonariuszem Policji. Pracuję w Komendzie Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach. Moją wielką pasją są psy. W swojej pracy zawodowej pełnie obowiązki przewodnika psa służbowego. Prowadzę wraz z żoną firmę IRADOG Specjalistyczne Szkolenie Psów. Organizujemy szkolenia, warsztaty i pokazy dla właścicieli psów. Angażuję się również w życie społeczne. Pełnię funkcję Zastępcy Przewodniczącego OM NSZZ Solidarność Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Regionu Śląsko- Dąbrowskiego. Prywatnie wraz z żoną wychowujemy dwójkę dzieci- Artura i Emila. 

Startuję w wyborach, bo chcę, by nasz powiat było miejscem atrakcyjnym, dającym perspektywy dla jego mieszkańców i szanse rozwoju dla mieszkającej w nim młodzieży. Zachęcam wszystkich do współpracy, aby każdy z nas czuł się odpowiedzialny za rozwój naszego powiatu. Będę aktywnie pracował na rzecz mieszkańców powiatu Tarnogórskiego. Rolą Radnego jest dbać o wspólne dobro.

Z dumą będę was reprezentował w Radzie Powiatu Tarnogórskiego.

Program wyborczy:

 • zabieganie o zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu;
 • wspieranie rozwoju gospodarczego Powiatu Tarnogórskiego;
 • wspieranie rozwoju przedsiębiorczości;
 • aktywne działanie na rzecz rozwoju gospodarczego przez Powiatowy Urząd Pracy i Powiatowy Inkubator Przedsiębiorczości;
 • skuteczne pozyskiwanie środków na ważne inwestycje odpowiadające potrzebom mieszkańców, których realizacja poprawi jakość życia;
 • znacząca poprawa jakości dróg powiatowych;
 • dostosowanie profilu kształcenia szkół średnich do zapotrzebowani lokalnego rynku pracy.

Sylwia Szczurek
Kandydatka do Rady Powiatu

Nazywam się Sylwia Szczurek. Od dzieciństwa jestem związana z Kopienicą, gdzie mieszkam i pracuję. Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim na kierunku filologia polska oraz studia podyplomowe z historii, wychowania do życia w rodzinie, organizacji i zarządzania oświatą.

Od 24 lat – jako dyrektor – zabiegam o rozwój tutejszej szkoły podstawowej, która w w/w okresie przeszła proces przeobrażenia z małej szkółki w rozwinięty Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kopienicy z nowoczesną infrastrukturą: dobudowaną salą gimnastyczną, obiektem przedszkola oraz dwoma atrakcyjnymi placami zabaw i siłownią zewnętrzną, powstałymi dzięki funduszom zewnętrznym.

Od lat uprawiam i promuję sport w środowisku i szkole organizując na jej terenie zajęcia fitness, jogi, czy nordic walking.

Kandyduję, ponieważ są mi bliskie potrzeby środowiska w zakresie dróg lokalnych i powiatowych; chcę, by były one przyjazne kierowcom a zarazem bezpieczne dla pieszych. Leży mi również na sercu dostępność młodzieży do atrakcyjnych obiektów sportowych m.in. boisk wielofunkcyjnych.

Program wyborczy:
 • poprawa nawierzchni dróg powiatowych;
 • zadbanie o bezpieczne dojścia do szkół, kościołów, domów…;
 • stworzenie boisk wielofunkcyjnych przy jednostkach oświatowych naszego powiatu;
 • wsparcie działalności organizacji i stowarzyszeń działających na rzecz aktywizacji dzieci i młodzieży;
 • skuteczne pozyskiwanie i wykorzystanie środków zewnętrznych;
 • dalsza modernizacja i poprawa działania Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego
 • rozwój przedsiębiorczości i rozwój gospodarczy powiatu.

Grzegorz Aplik
Kandydat do Rady Powiatu

Nazywam się Grzegorz Aplik. Mieszkam w Przezchlebiu. Ukończyłem Pedagogiczne Studium Techniczne w Gliwicach. Nauczyciel zawodu. Elektroenergetyk, Dyspozytor Wysokich Napięć. Jestem związany z energetyką zawodową. Pełnię również funkcję Sekretarza w Zarządzie Międzyzakładowego Związku Pracowników Ruchu Ciągłego Tauron Dystrybucja Gliwice. Zostałem odznaczony Odznaką Honorową „Zasłużony dla Energetyki”. 

Pochodzę z rodziny o tradycjach w samorządach lokalnych. Dziadek, był sołtysem w Przezchlebiu. Ojciec pełnił funkcję Radnego powiatu w Gliwicach. Mama była długoletnim pracownikiem samorządowym w Gminie Zbrosławice i jej poprzednikach. Mój brat jest radnym Gminy Zbrosławice i sołtysem Przezchlebia. 

Ja także zaangażowałem się w życie lokalnej społeczności. Jestem radnym sołeckim w drugiej kadencji Rady Sołeckiej. Współorganizowałem liczne festyny i imprezy dla mieszkańców. Jestem założycielem i redaktorem strony „Przezchlebie” na stronie Facebook.

Jestem żonaty mam dwóch synów, wnuka i wnuczkę. Gram na gitarze, śpiewam. Jestem członkiem zespołów „Any z Przezchlebia” i STA.

Jestem miłośnikiem żeglarstwa i pieszych wędrówek.

Kandyduję do Rady Powiatu Tarnogórskiego, ponieważ po rozmowach z mieszkańcami, widzę brak kontaktu Powiatu z lokalną społecznością i brak skutecznych działań dla poprawy ich codziennego życia. 

To wymaga niezwłocznej zmiany!

Powiat bliżej Mieszkańców. Radny bliżej Was!

Program wyborczy:
 • działania w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych;
 • poprawa stanu dróg oraz dalszej ich dewastacji;
 • wzmożenie intensywności patroli i kontroli policyjnych;
 • ograniczenie ruchu ciężkiego przez miejscowości;
 • działania dla poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców;
 • poprawa i rozwój współpracy powiatu z jednostkami OSP;
 • działanie na rzecz rozwoju kultury w małych miejscowościach poprzez wspieranie kół gospodyń wiejskich, klubów seniora i lokalnych zespołów sportowych;
 • działania, w perspektywie wpływu funduszy z KPO, w celu skutecznego pozyskiwania tych środków i ich racjonalnego wydatkowania na najważniejsze potrzeby lokalnych społeczności.