Menu Zamknij

Okręg NR 6


Adam Morawiec
Kandydat do Rady Powiatu

Mam 44 lata. Od urodzenia mieszkam w Tarnowskich Górach, skąd wywodzi się moja rodzina.
Studiowałem w Instytucie Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, póżniej ukończyłem studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
Do 2022 prowadziłem instytucję kultury Pałac w Rybnej, a od dwóch lat pracuję w zespole przygotowującym w Tarnowskich Górach Muzeum Motoryzacji.

Trzykrotnie byłem radnym Rady Powiatu w kadencjach 2010-2014, 2014-2018 oraz 2018-2023.
W mijającej kadencji pracowałem w komisji Budżetu i Finansów oraz jako nieetatowy członek Zarządu.
Posiadając to doświadczenie, wiem jak dalej działać, by Powiat Tarnogórski realizował inwestycje dla dobra mieszkańców.

Najważniejsze wyzwania w nowej kadencji:

• PILNE REMONTY DRÓG do jesieni 2024
• ODKORKOWANIE MIASTA i udrożnienie miejsc parkingowych w centrum
• WDROŻENIE PRZYGOTOWANEGO w tej kadencji PLANU BUDOWY i NAPRAW DRÓG i jego konsekwentna realizacja do 2029 roku
• BEZPIECZEŃSTWO – oświetlone przejścia dla pieszych, budowa nowej komendy Straży Pożarnej
• ZDROWIE i EDUKACJA – zoptymalizowanie funkcjonowania szpitala powiatowego, dalsze doposażanie szkół
• WSPÓŁPRACA między powiatem a gminami (w zakresie wspólnych zadań)


Monika Siwy
Kandydat do Rady Powiatu

Nazywam się Monika Siwy, mam lat 48, jestem rodowitą tarnogórzanką. Ukończyłam Strzybnicką 13 i tarnogórską „Sempę”. Jestem absolwentką Uniwersytetu Opolskiego, gdzie ukończyłam ekonomię. 

Przez 20 lat pracowałam w tarnogórskiej oświacie, gdzie doskonale poznałam środowisko i problemy uczniów, nauczycieli i ich rodziców. Obecnie, od dziewięciu lat pracuję w Urzędzie Miejskim w Tarnowskich Górach. 

Razem z mężem, Krzysztofem wychowaliśmy dwójkę dzieci: Zuzannę i Jakuba – tegorocznego maturzystę. To właśnie oni wspierają mnie w pracy i działalności społecznej. Od 2019 roku jestem panią sołtys w Pniowcu, tzn. pełnię funkcję Przewodniczącej Zarządu Rady Dzielnicy Pniowiec.

Uwielbiam las i rower! – Leśno Rajza, Jura, Bałtyk…

Chcę zostać radną powiatową. W wyborach startuję, bo znam nasze troski, problemy i potrzeby. Wiem, jak je rozwiązywać i jak walczyć o nasze lokalne sprawy na forum powiatu.

Program wyborczy:

 • poprawa warunków drogowych: trakt pieszo rowerowy – czyli CHODNIK Strzybnica – Pniowiec oraz ulica Grzybowa;
 • zwiększenie bezpieczeństwa na drogach;
 • działalność na rzecz osób starszych i osób z niepełnosprawnościami;
 • promocja mojej dzielnicy (PNIOWIEC), jako zielonego zakątka Tarnowskich Gór i powiatu;
 • działania w celu rozwiązania problemów młodzieży wynikających z braku zaplecza kulturalno-oświatowego;
 • dbałość o właściwe warunki nauczania dla młodzieży z powiatu tarnogórskiego;
 • modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej w tarnogórskich szkołach średnich;
 • wsparcie doposażenia i rozwój szkolnictwa zawodowego;
 • wspieranie organizacji pozarządowych.​
Zbigniew Sauer
Kandydat do Rady Powiatu

Nazywam się Zbigniew Sauer. Urodziłem się i mieszkam w Tarnowskich Górach. Ukończyłem studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Od 52 lat związany jestem ze Szkołą Podstawową nr 10, najpierw jako uczeń, a następnie nauczyciel i od 27 lat dyrektor szkoły. Od najmłodszych lat działałem w Hufcu Ziemi Tarnogórskiej jako harcerz i instruktor. Byłem Członkiem Władz Naczelnych Związku Harcerstwa Polskiego – przewodniczącym Naczelnego Sądu Harcerskiego.  Aktywnie działam na rzecz naszej lokalnej społeczności. Byłem Radny Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach I kadencji w latach od 1989 do 1993. Obecnie jestem członkiem Rady Dzielnicy Osada Jana oraz Rady Sportu przy Burmistrzu Miasta Tarnowskie Góry, a także Wiceprezesem Klubu Judo Ahinsa. Interesuję się pedagogiką, harcerstwem, filmem i sportem a w szczególności siatkówką, judo i pływaniem. 

Kandyduję, ponieważ pragnę, by Nasze Miasto było miastem nadal tak prężnie się rozwijającym i innowacyjnym. 

Program wyborczy:

 • działania na rzecz szeroko rozumianej oświaty
 • poprawa stanu bezpieczeństwa drogowego na terenie powiatu
 • tworzenie na terenie powiatu miejsc i infrastruktury do aktywności sportowo – turystycznej
 • rewitalizacja terenów zielonych
 • pomoc organizacjom pożytku publicznego oraz klubom i organizacjom sportowym
 • modernizacja istniejących oraz tworzenie nowych miejsc zielonych w mieście
 • zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym na Alei Kwiatów na Osadzie Jana
 • stworzenie w dzielnicy Osada Jana wybiegu dla psów
 • poprawa jakości dróg i chodników w dzielnicy;

Krzysztof Kratofil
Kandydat do Rady Powiatu

Nazywam się Krzysztof Kratofil, urodziłem się i wychowałem w Tarnowskich Górach. Z wykształcenia jestem socjologiem. W 1999 roku ukończyłem studia na Uniwersytecie Śląskim na kierunku socjologia o specjalności praca socjalna. Edukację kontynuowałem na studiach podyplomowych z organizacji pomocy społecznej i zarządzania zasobami ludzkimi w instytucjach pomocy i integracji społecznej.

Wraz z małżonką w wolnych chwilach oddaję się naszym pasjom – podróżowaniu oraz kibicowaniu „na żywo” skoczkom narciarskim.  

Od prawie 25 lat jestem związany z szeroko rozumianą polityką społeczną – na początku kariery zawodowej jako pracownik socjalny, następnie urzędnik – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej w Siemianowicach Śląskich, a obecnie od blisko już 5 lat jako osoba kierująca Środowiskowym Domem Samopomocy oraz kształcąca kadry zarządzające pomocy społecznej jako wykładowca Uczelni Korczaka – jednej z najstarszych uczelni niepublicznych w Polsce. Jako aktywny mediator potrafię również skutecznie pomóc w komunikacji, identyfikowaniu problemów i wypracowywaniu rozwiązań. Potrafię łączyć, a nie dzielić.

Startuję w wyborach, bo chcę, by nasz powiat był miejscem atrakcyjnym, dającym perspektywy dla jego mieszkańców i szanse rozwoju, ale także pamiętał o osobach niepełnosprawnych poprzez zwiększenie dostępności wsparcia społecznego dla osób z niepełnosprawnościami, ułatwiającego aktywizację społeczną i integrację ze środowiskiem, również, żeby znaczne wzmocnił i skoordynował współpracę z gminami w zakresie kreowania i realizowania polityki senioralnej.

Program wyborczy:

 • zwiększyć dostępność wsparcia społecznego dla osób niepełnosprawnych;
 • skoordynować i rozwijać politykę senioralną;
 • utrzymywać na wymaganym poziomie standardy w domach pomocy społecznej i środowiskowym domu samopomocy;
 • zwiększyć infrastrukturę, a co za tym idzie liczbę miejsc dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi w ŚDS;
 • rozwijać i wspierać działania realizowane przez organizacje pozarządowe w zakresie pomocy społecznej, pieczy zastępczej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 • poprawa stanu dróg powiatowych i nowe inwestycje w tym modernizacja ulicy Grzybowej wraz z ścieżką pieszo-rowerową;
 • budowa chodnika w ul. Kościelnej – dokumentacja projektowa;
 • dokończenie budowy Domu Pomocy Społecznej w Strzybnicy;
 • dalsza modernizacja i usprawnienie działania Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego w Tarnowskich Górach.
Bożena Gruca
Kandydatka do Rady Powiatu 

Nazywam się Bożena Gruca. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogicznym oraz studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Oświatą. 0d 35 lat przepracowałam na rzecz dzieci i młodzieży w Tarnowskich Górach, w tym 17 lat jako dyrektor Tęczowego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 24 w naszym mieście. Zarządzanie dużą placówką oświatową, specjalizującą się w wielu zakresach nie tylko organizacji pracy w grupach masowych, ale również integracyjnych  jak i zajęć specjalistycznych  pozwoliło mi na rozwijanie wiedzy w wielu dziedzinach zarówno organizacyjnych, finansowych jak i związanych z pozyskiwaniem środków i zamówieniami publicznymi. Doświadczenie zawodowe pozwoliło mi na szeroką współpracę z rodzinami zamieszkującymi naszą gminę Tarnowskie Góry, a także powiat tarnogórski . Dzięki tej współpracy mogłam stwarzać warunki do edukacji na wysokim poziomie , pomagać dzieciom niepełnosprawnym, promować uzdolnienia dzieci, przeprowadzać akcje charytatywne, współpracować z wieloma instytucjami, poznawać problemy polskich rodzin, a przede wszystkim dbać o rozwój oświaty .

Startuję w wyborach, bo pragnę rzetelnie reprezentować interesy naszego miasta i powiatu oraz wykorzystać moją wiedzę i doświadczenie w celu rozwoju powiatu tarnogórskiego. 

Moje cele w Radzie Powiatu:

 • zwiększenie finansowania remontów i doposażenia powiatowych placówek oświatowych
 • przywrócenie roli szkolnictwa zawodowego w procesie edukacji młodego pokolenia
 • wspieranie atrakcyjnych form zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży
 • aktywne wspieranie rozwoju naszego miasta i powiatu
 • reprezentowanie interesów polskich rodzin
 • promowanie uzdolnionych dzieci i młodzieży
 • likwidacja barier architektonicznych dla matek z dziećmi i osób niepełnosprawnych
 • poszerzenie oferty kulturalnej
 • kontynuacja rewitalizacji zabytkowego centrum miasta
 • wspólnie z gminami poprawa bezpieczeństwa poprzez stworzenie systemu monitoringu miejsc niebezpiecznych 

Agnieszka Furmaniuk
Kandydatka do Rady Powiatu

Nazywam się Agnieszka Furmaniuk. Urodziłam się i mieszkam w Tarnowskich Górach. Ukończyłam Liceum im. Stanisław Staszica w Tarnowskich Górach. A następnie studia wyższe na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, kierunek Wychowanie fizyczne. Podnosiłam swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych  w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej na kierunku Turystyka i hotelarstwo dla nauczycieli. Ukończyłam również Kurs opiekuna medycznego w Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach. Zawodowo związana jestem Zespołem Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach, gdzie prowadzę zajęcia wychowania fizycznego. Jestem również instruktorem nauki pływania. Prowadzę zajęcia nauki pływania dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Parku Wodnym w Tarnowskich Górach. Jestem również instruktorem w zakresie gimnastyki korekcyjnej. Prowadzę także zajęcia z pilatesu dla dorosłych uczestników. Moja pasja, którą wyniosłam z domu, zawsze był sport. Nauczycielami wychowania fizycznego była moja mama oraz jest mój brat. W nasze ślady poszedł również mój syn, który przez wiele lat był zawodnikiem klubu pływackiego MKS Park Wodny. . Kandyduję do Rady Powiatu, bo chciałabym zabiegać o rozwój naszego miasta i powiatu, o tworzenie dobrych warunków życia dla mieszkańców.

Kierunki mojej aktywności:

 • przebudowa ul. Siewierskiej w Lasowicach (nowa nawierzchnia, chodniki, bezpieczne przejścia dla pieszych),
 • remont ul. Częstochowskiej wraz z przejazdem pod mostem (poszerzenie jezdni) i rozwiązanie problemu jego zalewania podczas deszczów
 • zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Częstochowskiej,
 • budowa ścieżki rowerowej na Zalew Nakło Chechło wzdłuż drogi do Miasteczka Śląskiego
 • organizacja nowych miejsc parkingowych na osiedlach,
 • działania na rzecz rozbudowy, we współpracy z parafią św. Katarzyny, cmentarza parafialnego oraz upamiętnienie ofiar obozu pracy w Lasowicach,
 • kontynuacja remontów ulic i budowy chodników w dzielnicach,
 • budowa wiaty przystankowej przy ul. Obwodnica ,
 • budowa boiska lekkoatletycznego oraz placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5,