Menu Zamknij

Okręg NR 5


Piotr Skrabaczewski
Kandydat do Rady Powiatu 

Nazywam się Piotr Skrabaczewski. Wykształcenie wyższe zdobyłem na Politechnice Śląskiej  w Gliwicach. Nieustannie podnosiłem swoje kwalifikacje zawodowe: ukończyłem intensywny trening menadżerski, a następnie studia MBA, potem studia podyplomowe z wyceny nieruchomości. Posługuję się językiem angielskim i niemieckim. Posiadam ponad trzydziestoletnie doświadczenie menadżerskie, które zdobyłem w tarnogórskich firmach TAGOR (dyrektor ds. ekonomiczno-handlowych, p.o. Dyrektora Fabryki) i CHEMET (dyrektor ds. ekonomicznych, a następnie dyrektor ds. marketingu i rozwoju firmy, członek zarządu spółki). Posiadam również doświadczenie w prowadzeniu własnej firmy. Prawie szesnaście lat byłem zastępcą Burmistrza Tarnowskich Gór ds. gospodarczych, prowadząc i koordynując kwestie związane min.  przygotowywaniem i wdrażaniem Strategii Rozwoju Gminy, inwestycjami i remontami, architekturą, nieruchomościami i planowaniem przestrzennym, a także utrzymaniem miasta: czystość, drogi gminne, komunikacja, zasoby komunalne oraz konstruowaniem kolejnych budżetów Gminy. Nadzorowałem pracę wydziałów urzędu oraz jednostek organizacyjnych w zakresie skutecznego pozyskiwania środków europejskich i krajowych. Dzięki pozyskaniu dodatkowych milionów złotych Tarnowskie Góry dokonały znaczącego skoku cywilizacyjnego w ostatnich latach. Jako przedstawiciel Tarnowskich Gór brałem czynny udział w działaniach zmierzających do uzyskania wpisu na listę UNESCO. 

Kandyduję do Rady Powiatu tarnogórskiego po to, aby dobre praktyki zastosowane w mieście przenieść na działania samorządu powiatowego.

Program wyborczy:
 • zwiększenie dochodów własnych Powiatu, również z posiadanego mienia;
 • pozyskiwanie środków zewnętrznych: krajowych i zagranicznych (min. z KPO);
 • wspólnie z kadrą i pracownikami kontynuacja programu restrukturyzacji;
 • poprawy funkcjonowania Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego;
 • modernizacja i remonty dróg i chodników powiatowych z wykorzystaniem środków zewnętrznych i we współpracy z gminami;
 • większe wsparcie przedsiębiorców i przedsiębiorczości na terenie powiatu tarnogórskiego. 

Krzysztof Łoziński
Kandydat do Rady Powiatu

Nazywam się Krzysztof Łoziński. Urodziłem się i mieszkam w Naszym ukochanym Mieście. Ukończyłem studia inżynierskie na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczej w Krakowie oraz studia licencjackie na Wydziale Ekonomicznym Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu (kierunek: zarządzanie i marketing, zarządzanie administracją państwową i samorządową). W roku 2020 ukończyłem studia podyplomowe na kierunku Master of Business Administration. Od wielu lat jestem zaangażowany w sprawy gospodarcze i polityczne Naszego Powiatu – jako przedsiębiorca i samorządowiec kilku kadencji. Chwile wolne poświęcam mojej rodzinie, pracom w ogrodzie, a także pogłębianiu i utrwalaniu wiedzy samorządowej. Od wielu lat działam społecznie. Jestem współzałożycielem oraz wieloletnim członkiem Rady Dzielnicy Śródmieście – Centrum w Tarnowskich Górach. W latach 2002 – 2014 byłem radnym Rady Miejskiej, a w kadencji 2002-2006 – zastępcą Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry, zaś od roku 2014 do nadal, jestem radnym Powiatu Tarnogórskiego, a od 2017 – Członkiem Zarządu Powiatu Tarnogórskiego.

Ponieważ zdobyłem doświadczenie i dużą wiedzę samorządową, kandyduję w obecnych wyborach, aby w nadchodzącej kadencji, w atmosferze zgody i porozumienia kontynuować pracę w samorządzie Ziemi Tarnogórskiej. Pragnę, by Nasz Powiat był miejscem przyszłości pokolenia moich dzieci i wnuków, a mieszkańcy byli dumni, że mogą mieszkać właśnie tutaj.

Mój program wyborczy:

 • rozwój gospodarczy powiatu tarnogórskiego w oparciu o nowoczesne technologie oraz atrakcyjne tereny inwestycyjne i przyjazny klimat gospodarczy;
 • współpraca z przedsiębiorcami w celu zbudowania struktury szkolnictwa ponadgimnazjalnego kształcącego absolwentów w kierunkach dających im realne zatrudnienie;
 • lotnisko w Pyrzowicach oknem na świat, a miasto Tarnowskie Góry naturalnym przystankiem dla podróżujących;
 • stworzenie dogodnych połączeń komunikacji drogowej i kolejowej – powrót do wielkich tradycji kolejowych Naszego Regionu;
 • stworzenie bogatej oferty szkolnej, sportowej i kulturalnej dla potrzeb lokalnych środowisk;
 • rozwój turystyki i promocji naszego terenu, w tym budowa ścieżek rowerowych przy maksymalnym wykorzystaniu warunków naturalnych Naszego Powiatu jako najbardziej zielonej części Górnego Śląska;
 • skuteczne pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej dla Naszej Małej Ojczyzny;
 • poprawa bezpieczeństwa we współpracy z gminami (monitoringu) oraz policją i strażą pożarną.

Monika Dolnicka-Celary
Kandydatka do Rady Powiatu

Nazywam się Monika Dolnicka-Celary, mam 43 lata. Jestem rodowitą tarnogórzanką. Ukończyłam Szkołę Podstawową w Reptach Śląskich, a następnie ILO im S.Sempołowskiej w Tarnowskich Górach. Wykształcenie magisterskie uzyskałam na Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie na kierunku pedagogika specjalna , a następnie poszerzałam swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych. Ukończyłam między innymi  „Zarządzanie w oświacie” na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz „Historię” na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Razem z mężem Sebastianem wychowujemy dwójkę dzieci. Jestem pasjonatką tarnogórskiej historii, członkiem Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej i posiadam uprawnienia przewodnika po naszych podziemnych zabytkach. Bolączki rodzin naszego powiatu nie są mi obce, dlatego pełnię również funkcję sądowego kuratora społecznego.

Od 8 lat piastuję stanowisko dyrektora w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tarnowskich Górach. W tym czasie placówka przeszła modernizację, zyskała m.in.: nowoczesne pracownie, pomoce dydaktyczne, plac zabaw i boisko. Dzięki mojej determinacji i współpracy z Urzędem Miejskim udało mi się pozyskać  fundusze zewnętrzne, dzięki którym obecnie szkoła oraz przedszkole przechodzą przebudowę. Po zakończeniu inwestycji placówka zyska m.in. dodatkowe sale lekcyjne, gabinety specjalistyczne, nowe łazienki oraz kuchnię ze stołówką. Dodatkowo budynek będzie wyposażony w windę i dostosowany do poruszania się w nim osób z niepełnosprawnością.

Mam jeszcze wiele pomysłów, a Państwa głosy pomogą mi w ich realizacji.

Doświadczona w zarządzaniu –  aktywna w działaniu.

Mój program:

 • współpraca z placówkami specjalistycznymi w celu zwiększenia dostępu dzieci i młodzieży w kryzysie do psychologów, psychoterapeutów, pedagogów i psychiatrów.
 •  likwidacja barier architektonicznych .
 • wprowadzenie programu  dotyczącego zwiększenia bezpieczeństwa dzieci podczas drogi do szkoły (m.in. budowa chodników).
 • rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej w powiatowych placówkach oświatowych.
 • poszerzenie ilości miejsc aktywności  na świeżym powietrzu o basen, strefy relaksu i  siłowni plenerowych.
 • zwiększenie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w kształceniu zawodowym poprzez stworzenie klas zgodnych z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy z możliwością podjęcia praktyk zawodowych dla uczniów w tym praktyk zagranicznych.
 • wsparcie i integracja przedsiębiorców oraz  organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu.
 • poszerzenie oferty kulturalnej o działania promujące dziedzictwo Powiatu Tarnogórskiego.

Paweł Mrachacz
Kandydat do Rady Powiatu

Pragnę podziękować wszystkim tym, którzy dotąd wierzyli we mnie za dotychczasowe zaufanie. Mam nadzieję, że nikogo do tej pory nie zawiodłem. Sylwetki „PEPKA” nikomu nie trzeba przybliżać. Pojęcie „służby” społeczeństwu nie jest mi obce. Doświadczenie w tym zakresie zdobywam już 40 lat. W tej materii jestem profesjonalistą. Ja „służbę”  radnego, czy każdą inną, postrzegam jako moją „służebną rolę wobec społeczeństwa”. Dlatego zawsze z każdym porozmawiam, każdego wysłucham, każdą sprawę staram się załatwić, jeśli tylko mieści się w normach prawnych i zaspokaja potrzebę lokalnej społeczności. Dla mnie ważne są sprawy pojedynczych osób, sprawy całych grup, niezależnie od tego, czy wywodzą się ze środowisk politycznych, innych niż moje, czy osób innych, niż te, które głosowały na mnie. Dla mnie liczy się człowiek i jego problem do załatwienia.

Jako radny Rady Powiatu Tarnogórskiego należę do trzech komisji. Jestem przewodniczącym Komisji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Porządku Prawnego, członkiem Komisji ds. Infrastruktury i Środowiska i Komisji ds. Ochrony Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych. 

„Istota mojej egzystencji – służyć Tarnogórzanom”

Sprawozdanie z realizacji programu:

 • przyczyniłem się do remontu Podcieni na Tarnogórskim Rynku;
 • przyczyniłem się do oznakowania tablicami zabytkowych budynków na terenie miasta Tarnowskie Góry;
 • zwracałem uwagę na bezpieczeństwo przejść dla pieszych oraz prawidłową sygnalizację świetlną;
 • Komisja ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Porządku Prawnego złożyła 36 wniosków w różnych sprawach na terenie powiatu tarnogórskiego, szczególnie zwrócono uwagę na zwiększenie patroli policyjnych na terenie Miasta Tarnowskie Góry;
 • przyczyniłem się do powstania parkingu przy Szpitalu WSP S.A.;
 • przyczyniłem się do remontu chodnika przy ul. Pyskowickiej;
 • jako członek Komisji ds. Zdrowia (…) zwracam uwagę na dobro pacjentów oraz personelu białego, zwracałem się z wnioskami, aby w jednej przychodni Szpitala WSP S.A. był specjalista gastrolog i ortopeda, którego niestety do dnia dzisiejszego nie ma;
 • zwracałem się z pismami do Ministra Edukacji w sprawie utworzenia/przywrócenia kształcenia w ramach szkoły liceum Medycznego. Aktualnie brak jest pielęgniarek nie tylko w naszym szpitalu, ale  w obrębie naszego województwa;
 • zwracałem się również do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o powstanie posterunku, bądź komisariatu policji na terenie os. Przyjaźń;
 • składałem wniosek o remont drogi ul. Pyskowickiej od Szpitala do Zbrosławic – kapitalny remont wraz z wytyczeniem ścieżki rowerowej.

Grzegorz Waloszczyk
Kandydat do Rady Powiatu

Nazywam się Grzegorz Waloszczyk. Od urodzenia mieszkam w Tarnowskich Górach w dzielnicy Bobrowniki Śl-Piekary Rudne. Ukończyłem studia magisterskie na Akademii Muzycznej w Katowicach na kierunku pedagogika instrumentalna oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania placówkami oświatowymi i kulturalnymi. W 2016 roku objąłem stanowisko dyrektora w Państwowej Szkoły Muzycznej w Tarnowskich Górach, w której pracuje od 42 lat. Zawsze interesowałem się życiem społecznym naszego regionu. Mam doświadczenie samorządowe w pracy w Radzie Powiatu Tarnogórskiego i Radzie Miejskiej. Od wielu lat udzielam się społecznie w Radzie Dzielnicy Bobrowniki Śl – Piekary Rudne Wspólnie z innymi społecznikami wspieramy działania Urzędu Miejskiego na poziomie lokalnym. Szczególnie bliskie są mi sprawy edukacji i kultury. Wieloletnie doświadczenia pedagogiczne pozwalają na rozumienie i diagnozę potrzeb dla wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży. Prowadzę zajęcia w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury. Jestem założycielem i dyrygentem Tarnogórskiego Big Bandu. Prowadzę również orkiestrę przy parafii Przemienienia Pańskiego w Bobrownikach Śl. Bliskie są mi sprawy naszego szpitala powiatowego które znam również od strony pracowniczej ponieważ od wielu lat pracuje w nim moja żona. Od tego jak dzisiaj samorząd lokalny rozpozna potrzeby mieszkańców i zaplanuje dalszy rozwój będzie zależeć w jakim otoczeniu przyjdzie żyć nam, naszym dzieciom i wnukom.    

Kandyduję, aby służyć mieszkańcom oraz dbać o zrównoważony rozwój swojej dzielnicy, miasta i powiatu tarnogórskiego.

ROZWÓJ:

 • remont i modernizacja dróg powiatowych.
 • poprawa bezpieczeństwa w tym przebudowa skrzyżowania DK 11 z ul. Radzionkowską
 • pozyskanie środków krajowych i z Unii Europejskiej [KPO)
 • poprawa funkcjonowania Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego
 • szeroka promocja terenów inwestycyjnych
 • rozbudowa siedziby Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury na ul Gliwickiej.

EDUKACJA:

 • poprawa infrastruktury oświatowej
 • dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb tarnogórskiego rynku pracy
 • przyciągnięcie szkół wyższych do Tarnowskich Gór
 • wzbogacenie oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży
 • pomoc w zagospodarowaniu otoczenia Zespołu Szkół Architektoniczno-Projektowych

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 • wspieranie organizacji pozarządowych i stowarzyszeń
 • współorganizacja imprez sportowych i kulturalnych dla mieszkańców powiatu.
 • wspieranie formalnych i nieformalnych grup kulturalnych, które
 • pozwalają mieszkańcom realizować swoje pasje artystyczne
 • pomoc dla osób pragnących założyć własną firmę poprzez wspieranie Inkubatora Przedsiębiorczości.

Beata Drzewiecka
Kandydatka do Rady Powiatu

Nazywam się Beata Drzewiecka z domu Marczak. Posiadam wykształcenie wyższe magisterskie. W 2001 r. ukończyłam filologię polską na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ponadto podniosłam swoje kwalifikacje kończąc w 2010 r. studia podyplomowe z Psychologii Zachowań Społecznych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Od 35 lat jestem związana z tarnogórską oświatą – najpierw jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i języka polskiego, a obecnie dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 na Osiedlu Przyjaźń. W placówce przeprowadzono wiele istotnych inwestycji: taki jak termomodernizacja obiektu. Również od 35 lat jestem żoną Piotra. Mam córkę Paulinę. W wolnych chwilach zajmuję się ogrodem, a przez dwie kadencje działałam w Zarządzie ROD „Wieczorek” w Tarnowskich Górach. 

Program wyborczy:

 • wsparcie inicjatyw sportowych i rekreacyjnych w powiecie – organizacja amatorskich imprez sportowych i rekreacyjnych;
 • remont dróg powiatowych;
 • wsparcie organizacji i inicjatyw kulturalnych oraz edukacyjnych;
 • działania na rzecz kultywowania historii, tradycji, zwyczajów regionalnych;
 • uczestnictwo w organizacji imprez wspierających regionalizm, promowanie zajęć dotyczących regionalizmu w szkołach;
 • współpraca z gminami powiatu w ułatwianiu pracy placówek oświatowych w powiecie;
 • wsparcie rodziców dzieci szkolnych we współpracy z placówkami oświatowymi;
 • współpraca z gminami powiatu w pracy z młodzieżą oraz organizacji czasu dla młodzieży;
 • działania na rzecz wykorzystania walorów historycznych, substancji zabytkowej powiatu, edukacji historycznej naszej Małej Ojczyzny wśród uczniów szkół;
 • działania na rzecz tworzenia gminnych klubów dla seniorów, w których mogliby spędzać czas oraz organizowanie wolnego czasu seniorów;
 • wsparcie Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego poprzez wspieranie inicjatyw społecznych na jego rzecz;
 • organizacja edukacji prozdrowotnej w tym, przede wszystkim edukacji antysmogowej i walka ze smogiem.
Jacek Boroń
Kandydat do Rady Powiatu

Nazywam się Jacek Boroń. Mam 39 lat. Do Tarnowskich Gór przeprowadziłem się z żoną Anną i synem Piotrem w 2010 roku, kiedy w dzielnicy Bobrowniki Śląskie Piekary Rudne kupiliśmy dom i otworzyliśmy własną działalność gospodarczą, zajmującą się stomatologią i protetyką dentystyczną. Ukończyłem studia na Politechnice Śląskiej w Gliwicach na Wydziale Mechaniczny Technologiczny, gdzie w 2010 roku uzyskałem tytuł magistra inżyniera. Podyplomowo w 2022 i 2023 roku ukończyłem studia menadżerskie na poziomie MBA oraz studia z Ochrony Danych Osobowych w Administracji i Biznesie na Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Ostatnie trzy lata zawodowo związany jestem z Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym w Katowicach, gdzie rozpocząłem pracę jako specjalista w Dziale Organizacyjnym, aby następnie awansować na stanowisko Inspektora Ochrony Danych. Wolne chwile spędzamy rodzinnie na spacerach z naszym psem, jeździe na rowerze lub wspólnej lekturze książek. Jako amator gry w tenisa ziemnego, angażowałem się wspólnie z Klubem Sportowym Górnik Bobrowniki Śląskie w organizacje w naszej dzielnicy turnieju dla młodzieży i dorosłych. Byłem Przewodniczącym Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 11 oraz członkiem Rady Rodziców w Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowskich Górach, jestem członkiem Rady Parafialnej w Parafii pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego, a od 2019 roku pełnię funkcję Przewodniczącego Zarządu Rady Dzielnicy Bobrowniki Śląskie Piekary Rudne. 

Kandyduję na radnego Rady Powiatu Tarnogórskiego, gdyż mam wizję jego rozwoju i wykorzystania potencjału jaki posiada. Chciałbym pracować jako samorządowiec dla dobra naszych mieszkańców i sprawić abyśmy wspólnie czerpali dumę z naszego regionu.

Program wyborczy:

 • utworzenia przejścia dla pieszych na DK11 przy ulicy Podmiejskiej;
 • budowa chodnika od ulicy Kurka w kierunku ulicy Podmiejskej – korespondencję w tej sprawie prowadzę od 2019 roku z GDDKiA w Katowicach;
 • Poprawa bezpieczeństwa na DK 11 skrzyżowanie z ulicą Radzionkowską;
 • montaż radarów przy przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu z ulicą Sojki;
 • poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulicy Radzionkowskiej z Wilczą i Wolskiego;
 • dokończenie projektu rewitalizacji skweru przy ulicy Radzionkowskiej, który rozpoczął się w ramach BO TG;
 • utworzenie parkingu i dojście do Parku Kunszt od strony ulicy Parkowej;
 • podejmowanie wszelkich inicjatyw związanych z polepszeniem warunków uczniów i uczennic szkół średnich;
 • nawiązywać współpracę z uczelniami wyższymi;
 • podejmować wszelkie inicjatywy związane z pozyskiwaniem środków publicznych na wsparcie i rozwijanie Szpitala Powiatowego w TG;
 • zaangażować się w promocję Miasta TG i wykorzystania jego potencjału turystycznego UNESCO.
Sylwia Jancz
Kandydatka do Rady Powiatu

Nazywam się Sylwia Jancz. Od urodzenia związana jestem z Tarnowskimi Górami z dzielnicą Stare Tarnowice – Osiedle Przyjaźń. Ukończyłam studia wyższe na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na kierunku Administracja. Ponadto podnosiłam swoje kompetencje w trakcie studiów podyplomowych na Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie, kierunek „Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego”. Od osiemnastu lat pracuję w administracji samorządowej m.in. Wydziale Spraw Obywatelskich, Biurze ds. Nadzoru Właścicielskiego, czy Biurze Prawnym. Staram się aktywnie brać udział w życiu społecznym miasta. Jestem członkiem Rady Dzielnicy Stare Tarnowice obecnej kadencji. Biorę udział w przygotowaniu inicjatyw adresowanych do mieszkańców naszej dzielnicy organizowanych przez Radę. Przez kilka lat działałam w Uczniowskim Klubie Sportowym UKS Ósemka Tarnowskie Góry, gdzie pomagałam przy bieżącej działalności, ale również przy organizacji dużych turniejów rangi krajowej i międzynarodowej. Byłam współautorką uruchomienia w ramach klubu UKS Ósemka sekcji badmintona. Sport i szeroko pojęta aktywność to moja pasja, której lubię poświęcać mój czas wolny. W ostatnim czasie ukończyła kurs sauna mistrzyni. Interesuje mnie również historia naszego miasta. Ukończyłam kurs przewodnika po mieście Tarnowskie Góry. Kandyduję do Rady Powiatu, bo chciałabym zabiegać o rozwój naszej miasta i powiatu, o tworzenie dobrych warunków życia dla mieszkańców.

Program wyborczy:

 • wsparcie rozwoju sportu
 • modernizacja infrastruktury do uprawnia sportu oraz szerokorozumianej rekreacji
 • wsparcie klubów i stowarzyszenie w organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży
 • ochrona dziedzictwo miasta Tarnowskie Góry oraz Powiatu Tarnogórskiego
 • rozwój Lokalnej Organizacji Turystycznej w celu promocji miasta i powiatu
 • rozszerzenie i uatrakcyjnienie stref zielonych tworzonych na terenie dzielnicy Stare Tarnowice
 • uporządkowanie i tworzenie nowych miejsc parkingowych
 • poprawa jakości dróg i chodników na terenie dzielnicy

Aleksandra Gajda
Kandydatka do Rady Powiatu

Nazywam się Aleksandra Gajda. Urodziłam się i mieszkam w Tarnowskich Górach. Wychowałam się w dzielnicy Bobrowniki Śląskie – Piekary Rudne, a obecnie od 14  lat mieszkam w dzielnicy Repty Śląskie.

 Jestem absolwentką studiów z zakresu administracji publicznej, w ramach poszerzenia swoich kwalifikacji i nabywania nowych kompetencji ukończyłam również  Europejskie Studia Podyplomowe z zakresu programów strukturalnych Unii Europejskiej na Politechnice Śląskiej, podyplomowe studia zarządzania zasobami ludzkimi z uwzględnieniem standardów europejskich w Szkole Głównej Handlowej, studia podyplomowe w zakresie prawa pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim, studia podyplomowe  z zakresu Ochrony Danych Osobowych w Administracji i Biznesie na Akademii WSB oraz studia na kierunku Master of Business

Administration na  Akademii WSB.  Jestem także wykwalifikowanym coachem – absolwentką Akademii Profesjonalnego Coachingu prowadzonej we współpracy z Noble Manhattan Coaching.

 Od początku swojej kariery zawodowej pracuję w samorządzie, z czego 17 lat w Urzędzie Miejskim w Tarnowskich Górach na stanowisku Sekretarza Miasta. Na co dzień zajmuje się organizacją pracy urzędu odpowiadając za wszelkie sprawy personalne naszych pracowników, informatyzację i cyberbezpieczeństwo, zadania realizowane na rzecz mieszkańców przez Urząd Stanu Cywilnego, administrowanie obiektami urzędu miejskiego, profesjonalną obsługą radnych Naszego Miasta oraz wszelkimi sprawami z zakresu Ochrony Danych Osobowych. Od momentu objęcia stanowiska jako urzędnik wyborczy odpowiadałam również za wybory krajowe organizowane na terenie Tarnowskich Gór. 

Jestem szczęśliwą mamą dwójki dzieci, partnerką i opiekunką 3 kotów. Uwielbiam jednoślady, jestem rowerzystką i motocyklistką. Lubię podróżować i odkrywać nowe miejsca. 

Kandyduję, ponieważ dobra współpraca powiatu z władzami Naszego Miasta to klucz do wielu sukcesów. Wspólnie zadbajmy o rozwój i dobrą przyszłość naszego Powiatu.

Program wybroczy:

 • ulica Żeromskiego w Reptach Śląskich  przejęcie na gminę i opracowanie koncepcji ruchu jednokierunkowego;
 • wsparcie dla pozyskiwania środków zewnętrznych dla Domu Pomocy Społecznej;
 • wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych – pełna cyfryzacja geodezji w powiecie;
 • utworzenie klasy  e-sportowej  i praca z  AI – sztuczna inteligencja , wykorzystanie najnowszych technologii – program pilotażowy z wybranym koncernem programistycznym;
 • poprawa funkcjonowania Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego, realizacja programów profilaktycznych skierowanych do mieszkańców powiatu;
 • rozbudowa ścieżek rowerowych w ramach dróg powiatowych;
 • realizacja wspólnych inicjatyw gmin i powiatu (drogi, bezpieczeństwo, sport i rekreacja).