Menu Zamknij

Okręg NR 4


Dariusz Wysypoł
Kandydat do Rady Powiatu 

51 lat, żona Anna, ojciec Natalii, Karoliny oraz Wojciecha. 

Posiada tytuł Master of Business Administration – WSB University, Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach na Wydziale Mechaniczny Technologiczny oraz Politechniki Częstochowskiej na Wydziale Zarządzania. Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim „Innowacyjne zarządzanie gminą”, Uniwersytecie Śląskim na Wydziale Filologicznym, Politechnice Śląskiej „Sieci Komputerowe, Systemy Mikrokomputerowe i Bazy Danych” oraz Polsko-Austriackie Studium Menedżerskie „Nowoczesne Zarządzanie Firmą – Zarządzanie Marketingowe”. Posiada Certyfikat Auditora Wewnętrznego ZSZ ISO 9001:2000; ISO 14001; PN-N 18001.

Otrzymał odznakę honorową „Za Zasługi Dla Energetyki” nadaną przez Ministra Gospodarki, Nagrodę Honorową „Crux Adalberti” oraz Złoty Medal Prezydenta RP za długoletnią służbę.

Przez ostatnie 18 lat aktywny uczestnik życia miasta i powiatu. Były Rady Miasta Radzionków gdzie pełnił funkcję Przewodniczącego  Rady Miasta, a od roku 2018 radny Rady Powiatu Tarnogórskiego gdzie pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego oraz aktywnie uczestniczył w komisjach zajmujących się sprawami komunalnymi, bezpieczeństwem oraz finansami i budżetem.

Zajmuje stanowisko Kierownika Działu Marketingu i Analiz w PEC Sp. z o.o. w Bytomiu.

Zaangażowany w działalność społeczną, organizator wielu imprez kulturalnych i sportowych m. in.: współtwórca turnieju IOCUP. Osoba otwarta na ludzi, wspierająca oraz inicjująca wiele wydarzeń społecznych w Radzionkowie.

Zakochany w podróżach, miłośnik piłki nożnej, aktywny żeglarz, lubiący jazdę na rowerze i motocyklu.

Oddając na mnie głos macie Państwo gwarancję, że wywiążę się z zawartej w ten sposób umowy społecznej i będę skutecznie interweniował w każdej ważnej dla Was sprawie dotyczącej miasta i powiatu! Jestem zawsze do Waszej dyspozycji i zobowiązuję się:

 • jako priorytet doprowadzić do naprawy stanu dróg powiatowych. Moje zaangażowanie w modernizację ul. Knosały jest dowodem, że nie rzucam słów na wiatr! Teraz czas na ul. św. Wojciecha ale także Kużaja i Sikorskiego.  Infrastruktura powiatowa w Radzionkowie wymaga modernizacji, wymiany nawierzchni ulic oraz chodników, utworzenia kolejnych miejsc parkingowych, budowy spójnej sieci dróg rowerowych. 
 • podjąć dalsze intensywne działania zmierzające do OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI. Doprowadzę do powstania programów ograniczenia niskiej emisji oraz wsparcia mieszkańców przy wymianie przestarzałych źródeł ciepła. Bez znacznych środków zewnętrznych nie pozbędziemy się przestarzałych i trujących kopciuchów. Służyć będę pomocą i doradztwem oraz interweniował w Waszym imieniu w stosownych instytucjach.
 • intensywnie wpływać na dalszą poprawę obsługi w zakresie rejestracji pojazdów, pozwoleń budowlanych, obsługi geodezyjnej oraz spraw istotnych dla każdego mieszkańca. Deklaruję interwencję w każdej zgłoszonej przez Was sprawie!
 • podjęć kolejne działania w zakresie poprawy BEZPIECZEŃSTWA –doprowadzę do zwiększenia patroli policji, objęcia monitoringiem kolejnych zagrożonych miejsc, poprawy oświetlenia w miejscach zagrożonych. 
 • pomagać oraz doradzać w sprawach związanych z prawami i obowiązkami członków wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni, 
 • inicjować i wspierać działania mające doprowadzić do powstania boiska z naturalną nawierzchnią, bieżnią, zapleczem socjalnym, boiskiem treningowym i stosowną trybuną służącego mieszkańcom oraz szkołom i klubom. 
 • inicjować i wzmacniać rolę powiatu w inwestycjach poprawiających komfort życia mieszkańców.

Wzorem lat ubiegłych będziecie Państwo mogli interweniować u mnie w sprawach dla Was ważnych. Podejmę też działania w każdym problemie zgłoszonym przez Was telefonicznie (609 299 925) lub adres dwysypol@gmail.com. Wspólnie budować możemy przyjazny samorząd, pozwalający realizować swoje pasje, dbający o swoich mieszkańców.


Maria Osadnik
Kandydatka do Rady Powiatu

Nazywam się Maria Osadnik. Jestem emerytowaną nauczycielką. Przepracowałam w szkolnictwie 42 lata, z czego 30 lat z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Posiadam wykształcenie wyższe magisterskie kierunek Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza. Ukończyłam również studia podyplomowe z zakresu Oligofrenopedagogika. Jestem animatorką i pasjonatką kultury śląskiej. Pomysłodawczynią i organizatorką Parafialnego Łozprawiania „Przidom do nos po niysporach” organizowanego przez parafię Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rojcy. Autorką śląskich tekstów dla dzieci i dorosłych, kilkudziesięciu artykułów oraz felietonów po śląsku do lokalnej prasy oraz środków masowego przekazu (Radio Piekary, Radio Silesia, TVP 3 Katowice). Jestem również laureatką III. edycji konkursu „Po naszymu, czyli po śląsku” w 1995 roku, na którym zaprezentowałam monolog o Radzionkowie własnego autorstwa. Została wyróżniona Nagrody Honorowej Crux Adalberti za działalność społeczno-kulturalną. Zawsze jestem konsekwentna na w działaniu. Nigdy nie należałam do żadnej partii politycznej. 

Prywatnie jestem mężatką, matką trójki dzieci, szczęśliwą babcią sześciorga wnuków, rdzenną mieszkanką Radzionkowa, z tradycyjnej śląskiej rodziny, z której wyniosłam „nojlepsze wzory” – wartości wypływające ze śląskiej tożsamości i przynależności  – wartości rodziny jako matrycy społecznych zachowań.

Startuję w wyborach do Rady Powiatu, gdyż są mi bliskie sprawy mieszkańców nie tylko Radzionkowa, ale i całego powiatu. 

Program wyborczy:

 • wspierać działania oraz inicjatywy podejmowane przez tarnogórskie placówki oświatowe i kulturalne, dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem;
 • pracować na rzecz kultywowania tradycji śląskich oraz utrwalania w pamięci społeczności powiatu ważnych postaci historycznych;
 • popierać działania i inicjatywy zmierzające w szczególności do stworzenia aktywnych przestrzeni publicznych powiatu;
 • działać na rzecz poprawy bezpieczeństwa infrastruktury drogowej Radzionkowa i Rojcy;

Będąc animatorką kultury śląskiej, pasjonatką śląskich tradycji, regionalizmu w szerokim tego słowa znaczeniu, a szczególnie śląskiego języka przekonałam się, jak ważna jest konsekwencja w pracy z dziećmi i młodzieżą poprzez edukację regionalną oraz inne formy dbałości o śląskie dziedzictwo kulturowe.


Klaudiusz Jania
Kandydat do Rady Powiatu 

Nazywam się Klaudiusz Jania. Od urodzenia mieszkam w Radzionkowie. Ukończyłem Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Posiadam stopień naukowy Doktor sztuk muzycznych. Zawodowo jestem wykładowcą w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, prowadzę zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 w Bytomiu oraz jestem organistą w Parafią Imienia NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich (Bazylika Piekarska). Prowadzę własną działalność gospodarczą. Jestem dyrygentem i twórcą Koncertowej Orkiestry Dętej POWER OF WINDS. Jestem kompozytorem i aranżerem. Od wielu lat aktywnie działam społecznie w naszym mieście. Jestem Radnym Rady Miasta Radzionków trzech ostatnich kadencji w tym przewodniczący Komisji Kultury Oświaty i Zdrowia. Jako Radny przywróciłem pamięć o kompozytorze pochodzącym z Radzionkowa – Ks. Idzim O. Mańskim. Zabiegałem o remont dróg w  naszym mieście. Wsparłem wiele inicjatyw związanych z organizacjami pozarządowymi działającymi w Mieście Radzionków. Prywatnie jestem szczęśliwym mężem i ojcem trójki dzieci. Moje hobby to historia współczesna i polityka.

Program wyborczy:

 • zaangażowanie w poprawę stanu dróg powiatowych;
 • wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych organizowanych przez organizacje pozarządowe z terenu Powiatu;
 • propagowanie twórców kultury;
 • zaangażowanie się w poprawę usług zdrowotnych na terenie Powiatu;
 • Wspieranie Burmistrza Miasta Radzionków jak i Rady Miasta Radzionków we wszelakich przedsięwzięciach związanych z samym miastem jak i wspólnych z Powiatem. 

Marta Tobor
Kandydat do Rady Powiatu 

Nazywam się Marta Tobor. Mieszkam w Radzionkowie od urodzenia. Z wykształcenia jestem prawnikiem, dodatkowo ukończyłam studia podyplomowe: „Prawo finansowe i rachunkowość budżetowa w administracji publicznej”, „Innowacyjne metody zarządzania gminą”, Master of Business Administration” (MBA),. Ukończyłam również 3-stopniowy kurs Polskiego Języka Migowego. 

Na przestrzeni lat współpracowałam z wieloma organizacjami pozarządowymi m.in. Śląską Fundacją ProFuturo, Fundacją Śląskie Anioły, Stowarzyszeniami Cidry Lotajom oraz Instytutem Inicjatyw Lokalnych im. W. Pańki. Posiadam doświadczenie pracy w Kancelarii Radców Prawnych, pracowałam w sektorze prywatnym (branża IT) oraz byłam dyrektorem biura senatorskiego. Obecnie jestem pracownikiem samorządowym, odpowiedzialnym za współpracę z III sektorem. Przez dwie kadencje byłam także członkiem Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu. W swojej pracy zawodowej mam możliwość współpracowania z różnymi grupami społecznymi, dlatego są mi znane problemy i wyzwania m.in. seniorów, osób niepełnosprawnych, młodzieży, osób wchodzących na rynek pracy czy przedsiębiorców. 

Prywatnie jestem mamą 4-letniego Antka, który, poza pracą i aktywnością społeczną, wypełnia mój świat. Kandyduję w wyborach samorządowych, ponieważ wierzę, że mogę wykorzystać moje dotychczasowe doświadczenie zawodowe i społeczne oraz posiadaną wiedzę dla dobra mojego ukochanego Radzionkowa. 

Program wyborczy:
 • działania w zakresie poprawy stanu infrastruktury powiatowej (nawierzchnia dróg, stan chodników, miejsca parkingowe, oznakowanie i doświetlenie przejść dla pieszych) na terenie Radzionkowa. PRIORYTETEM w tym obszarze jest dla mnie remont ul. Św. Wojciecha w naszym Mieście;
 • dalsza rozbudowa ścieżek rowerowych, łączących Radzionków z okolicznymi gminami;
 • poprawa działania i rozwój instytucji powiatowych, m.in. takich jak Powiatowy Urząd Pracy, czy Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego;
 • szukanie i inicjowanie rozwiązań na szczeblu powiatowym służących osobom niepełnosprawnym oraz seniorom
 • wzmocnienie i aktywizacja III sektora;
 • zwiększenie udziału osób młodych, w tym kobiet, w życiu publicznym.

Jarosław Wroński
Kandydat do Rady Powiatu 

Nazywam się Jarosław Wroński. W 1999 roku ukończyłem studia magisterskie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego na kierunku historia, a kilka lat później studia podyplomowe z zakresu Public Relations na GWSH w Katowicach. Wraz z żoną Agnieszką wychowuję dwóch wspaniałych synów: Jurka i Franka. Od ponad 26 lat pracuję w Urzędzie Miasta Radzionków zajmując się promocją miasta, organizacją imprez kulturalnych i współpracą z organizacjami pozarządowymi. Na co dzień utrzymuję kontakty z około 55 stowarzyszeniami, związkami, klubami sportowymi i fundacjami działającymi na terenie naszego miasta. Jestem autorem lub współautorem licznych opracowań i artykułów poświęconych historii Radzionkowa. Od kilku lat oprowadzam turystów po Zabytkowej Kopalni Guido i Sztolni Królowa Luiza, opowiadając im o fascynującej historii Górnego Śląska.  Swoje wieloletnie doświadczenie w pracy w samorządzie pragnę wykorzystać działając dla dobra Radzionkowa w Radzie Powiatu Tarnogórskiego. Chcę wspierać remonty dróg powiatowych przebiegających przez nasze miasto oraz pozyskiwać wsparcie dla radzionkowskich organizacji pozarządowych.

Program wyborczy:

 • zwiększenie środków z budżetu powiatu, zwłaszcza na inwestycje drogowe;
 • remont ul. Św. Wojciecha, ul. Długiej i Kużaja;
 • wspieranie przez Starostwo Powiatowe radzionkowskich organizacji pozarządowych;
 • włączenie w życie społeczne ludzi starszych (klub seniora, Uniwersytet Trzeciego Wieku);
 • promocja walorów powiatu tarnogórskiego, wykorzystanie potencjału gmin tworzących powiat;
 • ułatwienie i przyspieszenie dostępu do specjalistycznej opieki medycznej i rehabilitacji;
 • wspieranie przedsiębiorczości i pozyskanie nowych inwestorów.